Hromozom 12 (čovek)

Izvor: Bionet Škola
Idi na: navigaciju, pretragu
mapiran hromozom 12 - idiogram

Hromozom 12 je autozomni hromozom dvanaesti po veličini u humanom kariotipu. Prema položaju centromere pripada submetacentričnim hromozomima. Prema Denverskoj konferenciji iz 1960. g. svrstan je u C grupu. Izgrađen je od 143 miliona parova baza DNK što predstavlja 4-4,5% ukupne količine DNK u ćeliji. Procenjuje se da ovaj hromozom verovatno sadrži od 1.100 do 1.200 gena koji nose uputstvo za sintezu proteina. Ovi proteini obavljaju niz različitih funkcija u organizmu.

Somatska (telesna) ćelija čoveka ima 46 hromozomoma, sparenih u 23 para sličnih, homologih hromozoma. Izuzetak su ćelije u muškom polu gde je jedan par različitih, heterologih hromozoma (X i Y hromozomi). U svakom od parova jedan hromozom potiče od majke, a drugi od oca. Prema tome, naše ćelije imaju dve kopije hromozoma 12 (jedna poreklom od majke, a druga od oca) ili par ovih hromozoma.

Mapirani geni i bolesti/poremećaji

Mutacije gena mapiranih na ovom hromozomu uzrokuju sledeće bolesti i poremećaje:

 • hemolitička anemija
 • karcinom debelog creva
 • adenoleukodistrofija
 • urođena miopatija
 • noćno mokrenje
 • prevremena osteoartroza
 • spinalna mišićna atrofija
 • miksoidni liposarkom
 • gliom
 • leukemija: mijeloidna, limfoidna ili mešana
 • akutno nepodnošenje alkohola
 • kratkoprstost, tip 3
 • nedostatak interferona
 • porodična Alchajmerova bolest
 • emfizem pluća
 • karcinom usne
 • šećerna bolest
 • fenilketonurija
 • adenom pljuvačne žlezde
 • lipom i dr.

Pogledati

Literatura

 • Tucić, N, Matić, Gordana: O genima i ljudima, Centar za primenjenu psihologiju, Beograd, 2002.
 • Marinković, D, Tucić, N, Kekić, V: Genetika, Naučna knjiga, Beograd
 • Tatić, S, Kostić, G, Tatić, B: Humani genom, ZUNS, Beograd, 2002.
 • Matić, Gordana: Osnovi molekularne biologije, Zavet, Beograd, 1997.
 • Ridli, M: Genom - autobiografija vrste u 23 poglavlja, Plato, Beograd, 2001.
 • Prentis S: Biotehnologija, Školska knjiga, Zagreb, 1991.
 • Dumanović, J, marinković, D, Denić, M: Genetički rečnik, Beograd, 1985.
 • Kosanović, M, Diklić, V: Odabrana poglavlja iz humane genetike, Beograd, 1986.
 • Švob, T. i sradnici: Osnovi opće i humane genetike, Školska knjiga, Zagreb, 1990.
Hromozomi čoveka

{1} {2} {3} {4} {5} {6} {7} {8} {9} {10} {11} {12} {13} {14} {15} {16} {17} {18} {19} {20} {21} {22} {X} {Y}