Hromozom 6 (čovek)

Izvor: Bionet Škola
Idi na navigaciju Idi na pretragu
mapiran hromozom 6 - idiogram

Hromozom 6 je autozomni hromozom šesti po veličini u kariotipu čoveka i pripada grupi C. Prema položaju centromere svrstava se u submetacentrične hromozome. Sastoji se od 183 miliona baznih parova DNK što predstavlja između 5,5 i 6% ukupne količine DNK u ćeliji.

Ovaj hromozom ima 2.190 gena, od čega je 1.557 funkcionalnih gena (prepisuju se u RNK), a 633 su tzv. pseudogeni

Somatska (telesna) ćelija čoveka ima 46 hromozomoma, sparenih u 23 para sličnih, homologih hromozoma. Izuzetak su ćelije u muškom polu gde je jedan par različitih, heterologih hromozoma (X i Y hromozomi). U svakom od parova jedan hromozom potiče od majke, a drugi od oca. Prema tome, naše ćelije imaju dve kopije hromozoma 6 (jedna poreklom od majke, a druga od oca) ili par ovih hromozoma.

Mapirani geni i bolesti

Geni locirani na hromozomu 6 čije mutacije izazivaju sledeće bolesti i poremećaje:

 • urođena hiperplazija kore nadbubrega
 • bubrežna glikozurija
 • sklonost moždanoj malariji
 • hemolitička anemija
 • celijačna bolest
 • distrofija čepića i štapića
 • urođeno slepilo Leber, tip 5
 • makularna distrofija, tip S. Karolina
 • teška gojaznost
 • insulin-zavisna šećerna bolest
 • urođena mišićna distrofija
 • progresivna artropatija dece
 • atrofija sudovnjače i mrežnjače
 • sklonost virusu HIV 1
 • mioklonična epilepsija, Lafora
 • karcinom dojke
 • hepatocelularni karcinom
 • serozni karcinom jajnika
 • mijeloidna/limfoidna leukemija
 • konjuktivitis
 • sklonost koronarnoj bolesti srca
 • xeroderma pigmentosum
 • argininemija
 • disleksija
 • anemija
 • pukotina lica i usne duplje
 • Salla bolest
 • gluvoća
 • makularna distrofija
 • Ehlers-Dunlos sindrom
 • OSMED sindrom
 • Riegerova anomalija
 • Stargartova bolest autozomno-dominantna forma
 • Axenfelova anomalija i dr.

Mapirani geni:

 • ALDH5A1
 • ARG1
 • ATXN1
 • BCKDHB
 • COL9A1
 • COL11A2
 • CUL7
 • CYP21A2
 • EFHC1
 • ELOVL4
 • EPM2A
 • EYA4
 • FIG4
 • FOXC1
 • GJA1
 • GNMT
 • GTF2H5
 • HFE
 • HLA-B
 • HLA-DQA1
 • HLA-DQB1
 • LHFPL5
 • MUT
 • MYO6
 • NEU1
 • NHLRC1
 • PARK2
 • PEX7
 • PKHD1
 • PLAGL1
 • PLG
 • POLH
 • POLR1C
 • PRPH2
 • RARS2
 • RPS10
 • RUNX2
 • SLC17A5
 • SYNE1
 • T
 • TBP
 • TFAP2A
 • TFAP2B
 • TNXB
 • TREM2
 • ZFP57


Literatura

 • Tucić, N, Matić, Gordana: O genima i ljudima, Centar za primenjenu psihologiju, Beograd, 2002.
 • Marinković, D, Tucić, N, Kekić, V: Genetika, Naučna knjiga, Beograd
 • Tatić, S, Kostić, G, Tatić, B: Humani genom, ZUNS, Beograd, 2002.
 • Matić, Gordana: Osnovi molekularne biologije, Zavet, Beograd, 1997.
 • Ridli, M: Genom - autobiografija vrste u 23 poglavlja, Plato, Beograd, 2001.
 • Prentis S: Biotehnologija, Školska knjiga, Zagreb, 1991.
 • Dumanović, J, marinković, D, Denić, M: Genetički rečnik, Beograd, 1985.
 • Kosanović, M, Diklić, V: Odabrana poglavlja iz humane genetike, Beograd, 1986.
 • Švob, T. i sradnici: Osnovi opće i humane genetike, Školska knjiga, Zagreb, 1990.
 • spisak gena preuzt sa http://ghr.nlm.nih.gov/chromosome/4/show/Genes
Hromozomi čoveka

{1} {2} {3} {4} {5} {6} {7} {8} {9} {10} {11} {12} {13} {14} {15} {16} {17} {18} {19} {20} {21} {22} {X} {Y}