Hromozom 9 (čovek)

Izvor: Bionet Škola
Idi na: navigaciju, pretragu
Mapiran hromozom 9 - idiogram

Hromozom 9 je autozomni hromozom i po veličini deveti u humanom kariotipu, pripada C grupi. Izgrađen je od 145 miliona parova baza DNK što čini 4 do 4,5% ukupne količine DNK ćeliji. Prema položaju centromere pripada submetacentričnim hromozomima. Procenjuje se da ovaj hromozom verovatno sadrži između 800 i 900 gena koji nose uputstvo za sintezu proteina. Ovi proteini obavljaju niz različitih funkcija u organizmu.

Somatska (telesna) ćelija čoveka ima 46 hromozomoma, sparenih u 23 para sličnih, homologih hromozoma. Izuzetak su ćelije u muškom polu gde je jedan par različitih, heterologih hromozoma (X i Y hromozomi). U svakom od parova jedan hromozom potiče od majke, a drugi od oca. Prema tome, naše ćelije imaju dve kopije hromozoma 9 (jedna poreklom od majke, a druga od oca) ili par ovih hromozoma.

Aberacije

Numeričke aberacije

Trizomija hromozoma 9 se klinički manifestuje:

 • anomalije lica
 • skeletne anomalije
 • velike, nisko postavljene ušne školjke
 • hipoplastične genitalije
 • kongenitalna bolest srca
 • umna zaostalost

Strukturne aberacije

Translokacija genetskog materijala između hromosoma 9 i 22 je povezana sa više vrsta raka krvi poznatih pod zajedničkim nazivom kao leukemija. Posledica je Filadelfija hromozom, koji je prisutan u ćelijama raka krvi, poznatog kao hronična mijeloidna leukemija, kao i kod akutne leukemije. Otkrivanjem ovog hromozoma u kariotipu može se predvideti bolest. BCR gen, sa hromozoma 22 se spoji sa ABL genom iz hromozoma 9. Himerni ABL-BCR gen dobija novu funkciju, kodira sintezu proteina koji proizvode tumorske ćelije. Taj protein predstavlja signal za neprekidne, nenormalne deobe u kojima se ne vrši popravka grešaka na DNK.

Hromozom 9 se često sreće kao parcijalna trizomija, a nađene su čak i parcijalne tetrazomije. Pronađene su i parcijalne monozomije, kada u ćelijama nedostaje deo hromozoma 9 kao i ring hromozom (prstenasti hromozom). Ring hromozom nastaje kada krajevi hromozoma izgube telomere pa dođe do njihovog međusobnog spajanja čime se nagradi hromozom u obliku prstena.

Mapirani geni i bolesti

Mutacije gena na hromozomu 9 uzrokuju sledeća bolesti i poremećaje:

 • autozomna reverzija pola
 • neketotična hiperglicinemija
 • melanom
 • multipli porodični trihoepiteliom
 • hipoplazija hrskavice i kostiju
 • fankoni anemija, grupa G
 • sialuria
 • kardiomiopatija
 • Kseroderma pigmentozum A
 • horeoakantocitoza
 • kratkoprstost, tip V1
 • karcinom jajnika
 • urođena lipodistrofija
 • tuberozna skleroza
 • nasledna hemoragična teleangiektazija
 • albinizam
 • nedostatak α interferona
 • leukemija
 • galaktozemija
 • hipomagnezemija sa sekundarnom hipokalcemijom
 • muški pseudohermafroditizam sa ginekomastijom
 • reverzija pola, XY, sa poremećajem nadbubrega
 • citrulinemija
 • Nail-patela sindrom i dr.

Pogledati

Literatura

 • Tucić, N, Matić, Gordana: O genima i ljudima, Centar za primenjenu psihologiju, Beograd, 2002.
 • Marinković, D, Tucić, N, Kekić, V: Genetika, Naučna knjiga, Beograd
 • Tatić, S, Kostić, G, Tatić, B: Humani genom, ZUNS, Beograd, 2002.
 • Matić, Gordana: Osnovi molekularne biologije, Zavet, Beograd, 1997.
 • Ridli, M: Genom - autobiografija vrste u 23 poglavlja, Plato, Beograd, 2001.
 • Prentis S: Biotehnologija, Školska knjiga, Zagreb, 1991.
 • Dumanović, J, marinković, D, Denić, M: Genetički rečnik, Beograd, 1985.
 • Kosanović, M, Diklić, V: Odabrana poglavlja iz humane genetike, Beograd, 1986.
 • Švob, T. i sradnici: Osnovi opće i humane genetike, Školska knjiga, Zagreb, 1990.
Hromozomi čoveka

{1} {2} {3} {4} {5} {6} {7} {8} {9} {10} {11} {12} {13} {14} {15} {16} {17} {18} {19} {20} {21} {22} {X} {Y}