Jovana Plavsa

Svako ovde ima svoju posebnu temu

Moderator: tsnena

User avatar
tsnena
Glavni i odgovorni
Posts: 2887
Joined: 28 Nov 2007, 22:07
Location: Požarevac
Contact:

Jovana Plavsa

Post by tsnena » 02 Mar 2008, 21:37

Jovana, sva rešenja testova postavljaćeš ovde :!:

Očekuje te naporan rad, a ja ti želim sreću kako na ovim testovima tako i na ONOM glavnom :D

User avatar
Jovana Plavsa
zainteresovan korisnik
Posts: 35
Joined: 09 Dec 2007, 19:03

Re: Jovana Plavsa

Post by Jovana Plavsa » 03 Mar 2008, 20:42

Hvala!
Nadam se da ce sve piti ok.... :(

User avatar
tsnena
Glavni i odgovorni
Posts: 2887
Joined: 28 Nov 2007, 22:07
Location: Požarevac
Contact:

Re: Jovana Plavsa

Post by tsnena » 03 Mar 2008, 21:24

nemoj piti :twisted: pa će sve biti ok :P

User avatar
Jovana Plavsa
zainteresovan korisnik
Posts: 35
Joined: 09 Dec 2007, 19:03

Re: Jovana Plavsa

Post by Jovana Plavsa » 03 Mar 2008, 23:02

Ups :mrgreen:

User avatar
Jovana Plavsa
zainteresovan korisnik
Posts: 35
Joined: 09 Dec 2007, 19:03

Re: Jovana Plavsa

Post by Jovana Plavsa » 16 Mar 2008, 22:09

1. Koji od navedenih elemenata ima veliki značaj u izgradnji nukleinskih kiselina:
1. sumpor
2. kalcijum
3. azot - tacno
4. kalijum
5. nijedan od navedenih


2. Za lizozome je karakteristično da sadrže:
1. sitne ribozome
2. duplu membranu
3. kriste
4. hidrolitičke enzime - tacno
5. sve navedeno
6. nijedan odgovor nije sasvim tačan


3. Pored mnogobrojnih uloga proteini su i:
1. nosioci gena
2. glavni izvor energije za ćeliju
3. zaštitnici organizma od stranih ćelija i materija
4. gradivni delovi ćelijskog zida biljaka
5. nijedna od navedenih nije uloga proteina-tacno


4. Na osnovu kojih osobina je izvršena podela organizama na prokariote i eukariote:
1. da li su jednoćelijski ili višećelijski
2. na osnovu tipa ćelijske organizacije-tacno
3. da li su biljni ili životinjski organizmi
4. na osnovu načina korišćenja kiseonika
5. na osnovu svega navedenog


5. Aktin i miozin su po svojoj prirodi:
1. glikolipidi
3. nukleoproteini
2. proteini - tacno
4. polisaharidi
5. glikoproteini


6. Eukariotske ćelije imaju:
1. nukleus a) 1. 3. 4. 5
2. nukleolus b) 2. 3. 4. 5
3. nukleoid c) 1. 2. 4. 5 - tacno
4. nukleotid d) 1. 2. 3. 4.
5. nukleinske kiseline e) 1. 2. 3. 4. 5


7. Hromozom sadrži dve hromatide u:
1. G1 fazi interfaze
2. telofazi I mejoze - da
3. telofazi II mejoze
4. anafazi II mejoze
5. telfazi mitoze


8. U telesnim ćelijama eukariota:
1. postoje parovi međusobno sličnih hromozoma-tacno
2. broj hromozoma varira u različitim ćelijama jednog organizma
3. nalazi se jedna garnitura hromozoma
4. neki parovi hromozoma su poreklom od majke, a neki od oca
5. nema unutrašnjih membrana


9.Integralni i periferni proteini membrane odgovorni su za:
1. transport kroz membranu
2. primanje signala
3. povezivanje ćelija
4. enzimsku aktivnost
5. sve navedeno - tacno


10. U sastav ATP-a ulazi:
1. azotna baza
2. tri fosfatne grupe
3. pentoza
4. sve navedene komponente - tacno
5. tačno je pod 1 i 2


11. Po završetku mejoze I ćelija čoveka sadrži:
1. isti broj hromozoma i molekula DNK
2. isti broj lanaca DNK i hromozoma
3. diploidan broj hromozoma
4. 23 molekula DNK
5. nijedan odgovor nije sasvim tačan-tacno


12. Molekuli DNK u ćeliji se nalaze u:
1. peroksizomima
2. Goldijevom kompleksu
3. mitohondrijama-tacno
4. svim navedenim organelama
5. tačno je pod 2 i 3


13. Po završetku mitoze jedan hromozom sadrži:
1. jedan molekul DNK- tacno
2. dva molekula DNK
3. dve centromere
4. duplo veću količinu DNK nego pre mitoze
5. dve hromatide


14. U kom se od navedenih procesa materije kreću suprotno od gradijenta koncentracije:
1. difuziji
2. olakšanoj difuziji
3. osmozi
4. u svim navedenim
5. ni u jednom od navedenih-tacno


15. Zaokružite tačnu rečenicu:
1. Nukleolus je mesto transkripcije r-RNK . - tacno
2. Nukleolus je obavijen dvema membranama.
3. U nukleolusu nastaju lizozomski enzimi.
4. Veličina nukleolusa ne zavisi od aktivnosti ćelije.
5. Tačne su rečenice pod 1 i 4.


16. Po završetku mejoze II ćelija čoveka sadrži:
1. 23 para homologih hromozoma
2. 46 hromozoma
3. 92 molekula DNK
4. isti broj hromozoma i molekula DNK-tacno
5. dva centrozoma


17. Za kontrakciju mišića neophodni su:
1. aktin, miozin i tubulin
2. aktin, tubulin i ATP
3. miozin i tubulin
4. aktin, miozin i ATP-tacno
5. ATP i enzimi


18. Hromatin:
1. čine hromozomi tokom ćelijske deobe-tacno
2. predstavlja hromozome koji ne mogu da se uoče tokom interfaze
3. se nalazi u nukleoplazmi i mitohondrijama
4. prolazi kroz pore na jedrovoj membrani
5. je rasut po citpoplazmi prokariota


19. Proizvodi glikolize su:
1. glikogen i ATP
2. glikoza i ATP
3. ATP i redukovani NAD
4. limunska kiselina i pirogrožđana kiselina-tacno
5. acetil CoA i pirogrožđana kiselina


20. Podela organizama na autotrofe i heterotrofe izvršena je prema:
1. složenosti građe ćelije
2. tome da li koriste ili ne koriste kiseonik
3. tome da li koriste hranu biljnog ili životinjskog porekla
4. načinu na koji koriste energiju-tacno
5. prema tipu varenja hrane


21. U ćeliji se ribozomi nalaze:
1. u citoplazmi a) 1. 2. 3. 5.
2. na endoplazmatičnom retikulumu b) 2. 3. 4.
3. na spoljašnjoj membrani jedra c) 1. 3. 4.
4. u mitohondrijama d) 1. 2. 3. 4. - tacno
5. u Goldžijevom aparatu e) 2. 3. 4. 5.


22. Reukovani koenzimi NADH2 i FADH2 imaju ulogu:
a) primaoca elektrona u glikolizi
b) davaoca elektrona u ćelijskom disanju
c) prenosioca elektrona u ćelijskom disanju
d) krajnjih primaoca elektrona u ćelijskom disanju
e) nijedan odgovor nije sasvim tačan - tacno


23. Tokom mitoze NE dolazi do:
1. obrazovanja deobnog vretena
2. razdvajanja hromatida
3. razgradnje nukleolusa
4. dupliranja količine DNK-tacno


24. Virusi ulaze u ćeliju:
a) na bilo kom mestu na membrane-tacno
b) samo ako postoje receptori za određeni tip virusa
c) samo ako je ćelijska membrane oštećena
d) kada dođe do dekapsidacije
e) tačni su odgovori pod c) i d)


25. Enzimi koji učestvuju u ćelijskom disanju aerobnih bakterija nalaze se:
a) vezani za plazma membranu
b) u matriksu mitohondrija
c) na kristama mitohondrija
d) slobodni u citoplazmi
e) nijedan od navoda nije tačan-tacno


26. Proteini koji grade kompleks sa DNK su:
1. histoni-tacno
2. globulini
3. albuminin
4. nukleoproteini
5. ni jedan od navedenih


27. Podela bakterija na Gram-pozitivne i Gram-negativne izvršena je prema:
a) građi i bojenju ćelijskog zida-tacno
b) građi i bojenju ćelijske membrane
c) građi kapsule
d) načinu ishrane
e) tipu razmnožavanja


28. Pri mlečnokiselinskom vrenju:
a) pirogrožđana kiselina se redukuje u mlečnu-tacno
b) stvara se više energije nego u aerobnom disanju
v) redukovani NADH + H+ troši se za oksidaciju acet-aldehida
g) potreban je kiseonik pošto je ovo vrenje aerobno
d) tačno je pod a) i v)


29. Holesterol se iz međućelijske tečnosti unosi u ćeliju:
1. fagocitozom
2. pinocitozom
3. egzocitozom
4. tačno je pod 1 i 2
5. nijedan odogvor nije tačan-tacno


30. Somatska ćelija čoveka u G2 fazi ima:
1. jedan par centriola
2. 92 kinetohora-tacno
3. 46 hromatide
4. 92 lanca DNK
5. 23 centromere

User avatar
tsnena
Glavni i odgovorni
Posts: 2887
Joined: 28 Nov 2007, 22:07
Location: Požarevac
Contact:

Re: Jovana Plavsa

Post by tsnena » 16 Mar 2008, 22:54

6 netačnih, može bolje :roll:

User avatar
Jovana Plavsa
zainteresovan korisnik
Posts: 35
Joined: 09 Dec 2007, 19:03

Re: Jovana Plavsa

Post by Jovana Plavsa » 16 Mar 2008, 22:56

Tsenan mislim da je 5, jer vise puta sam proverila..
ali u svakom slucaju trudicu se bolje, mada me cela prica sa fotosintezom jako muci...

User avatar
Jovana Plavsa
zainteresovan korisnik
Posts: 35
Joined: 09 Dec 2007, 19:03

Re: Jovana Plavsa

Post by Jovana Plavsa » 28 Mar 2008, 15:13

1.d
2.d
3.e
4.a
5.d
6.b
7.e
8.d
9.trofoblasta i embrioplasta-a
10.nepotpuno-animalni pol
11.d
12.a
13.c – diskoidalna
14.d
15.c
16.a
17.e
18.a
19.c
20.b
21.c
22.b
23.e
24.e
25. nema ovog pitanja
26.b
27.a
28.e
29.a
30.e

User avatar
Jovana Plavsa
zainteresovan korisnik
Posts: 35
Joined: 09 Dec 2007, 19:03

Re: Jovana Plavsa

Post by Jovana Plavsa » 28 Mar 2008, 15:19

ako nije problem da mi resenja posaljete na mail, ali imam odmah jedno pitanje, kako da odredim na koji naci se deli oplodjeno jajate ptice, po skripti je neravnomerno, a po udzbeniku jajna celija ptice je svrstana u telolecitne, a samim tim znaci da se deli samo animalni deo?

User avatar
tsnena
Glavni i odgovorni
Posts: 2887
Joined: 28 Nov 2007, 22:07
Location: Požarevac
Contact:

Re: Jovana Plavsa

Post by tsnena » 28 Mar 2008, 23:31

onako kako piše u knjizi, neravnomerno, a pošto se deli samo deo onda je i meroblastično

poslala sam ti rešenja na pp

Post Reply

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest