Page 1 of 2

Jovana Plavsa

Posted: 02 Mar 2008, 21:37
by tsnena
Jovana, sva rešenja testova postavljaćeš ovde :!:

Očekuje te naporan rad, a ja ti želim sreću kako na ovim testovima tako i na ONOM glavnom :D

Re: Jovana Plavsa

Posted: 03 Mar 2008, 20:42
by Jovana Plavsa
Hvala!
Nadam se da ce sve piti ok.... :(

Re: Jovana Plavsa

Posted: 03 Mar 2008, 21:24
by tsnena
nemoj piti :twisted: pa će sve biti ok :P

Re: Jovana Plavsa

Posted: 03 Mar 2008, 23:02
by Jovana Plavsa
Ups :mrgreen:

Re: Jovana Plavsa

Posted: 16 Mar 2008, 22:09
by Jovana Plavsa
1. Koji od navedenih elemenata ima veliki značaj u izgradnji nukleinskih kiselina:
1. sumpor
2. kalcijum
3. azot - tacno
4. kalijum
5. nijedan od navedenih


2. Za lizozome je karakteristično da sadrže:
1. sitne ribozome
2. duplu membranu
3. kriste
4. hidrolitičke enzime - tacno
5. sve navedeno
6. nijedan odgovor nije sasvim tačan


3. Pored mnogobrojnih uloga proteini su i:
1. nosioci gena
2. glavni izvor energije za ćeliju
3. zaštitnici organizma od stranih ćelija i materija
4. gradivni delovi ćelijskog zida biljaka
5. nijedna od navedenih nije uloga proteina-tacno


4. Na osnovu kojih osobina je izvršena podela organizama na prokariote i eukariote:
1. da li su jednoćelijski ili višećelijski
2. na osnovu tipa ćelijske organizacije-tacno
3. da li su biljni ili životinjski organizmi
4. na osnovu načina korišćenja kiseonika
5. na osnovu svega navedenog


5. Aktin i miozin su po svojoj prirodi:
1. glikolipidi
3. nukleoproteini
2. proteini - tacno
4. polisaharidi
5. glikoproteini


6. Eukariotske ćelije imaju:
1. nukleus a) 1. 3. 4. 5
2. nukleolus b) 2. 3. 4. 5
3. nukleoid c) 1. 2. 4. 5 - tacno
4. nukleotid d) 1. 2. 3. 4.
5. nukleinske kiseline e) 1. 2. 3. 4. 5


7. Hromozom sadrži dve hromatide u:
1. G1 fazi interfaze
2. telofazi I mejoze - da
3. telofazi II mejoze
4. anafazi II mejoze
5. telfazi mitoze


8. U telesnim ćelijama eukariota:
1. postoje parovi međusobno sličnih hromozoma-tacno
2. broj hromozoma varira u različitim ćelijama jednog organizma
3. nalazi se jedna garnitura hromozoma
4. neki parovi hromozoma su poreklom od majke, a neki od oca
5. nema unutrašnjih membrana


9.Integralni i periferni proteini membrane odgovorni su za:
1. transport kroz membranu
2. primanje signala
3. povezivanje ćelija
4. enzimsku aktivnost
5. sve navedeno - tacno


10. U sastav ATP-a ulazi:
1. azotna baza
2. tri fosfatne grupe
3. pentoza
4. sve navedene komponente - tacno
5. tačno je pod 1 i 2


11. Po završetku mejoze I ćelija čoveka sadrži:
1. isti broj hromozoma i molekula DNK
2. isti broj lanaca DNK i hromozoma
3. diploidan broj hromozoma
4. 23 molekula DNK
5. nijedan odgovor nije sasvim tačan-tacno


12. Molekuli DNK u ćeliji se nalaze u:
1. peroksizomima
2. Goldijevom kompleksu
3. mitohondrijama-tacno
4. svim navedenim organelama
5. tačno je pod 2 i 3


13. Po završetku mitoze jedan hromozom sadrži:
1. jedan molekul DNK- tacno
2. dva molekula DNK
3. dve centromere
4. duplo veću količinu DNK nego pre mitoze
5. dve hromatide


14. U kom se od navedenih procesa materije kreću suprotno od gradijenta koncentracije:
1. difuziji
2. olakšanoj difuziji
3. osmozi
4. u svim navedenim
5. ni u jednom od navedenih-tacno


15. Zaokružite tačnu rečenicu:
1. Nukleolus je mesto transkripcije r-RNK . - tacno
2. Nukleolus je obavijen dvema membranama.
3. U nukleolusu nastaju lizozomski enzimi.
4. Veličina nukleolusa ne zavisi od aktivnosti ćelije.
5. Tačne su rečenice pod 1 i 4.


16. Po završetku mejoze II ćelija čoveka sadrži:
1. 23 para homologih hromozoma
2. 46 hromozoma
3. 92 molekula DNK
4. isti broj hromozoma i molekula DNK-tacno
5. dva centrozoma


17. Za kontrakciju mišića neophodni su:
1. aktin, miozin i tubulin
2. aktin, tubulin i ATP
3. miozin i tubulin
4. aktin, miozin i ATP-tacno
5. ATP i enzimi


18. Hromatin:
1. čine hromozomi tokom ćelijske deobe-tacno
2. predstavlja hromozome koji ne mogu da se uoče tokom interfaze
3. se nalazi u nukleoplazmi i mitohondrijama
4. prolazi kroz pore na jedrovoj membrani
5. je rasut po citpoplazmi prokariota


19. Proizvodi glikolize su:
1. glikogen i ATP
2. glikoza i ATP
3. ATP i redukovani NAD
4. limunska kiselina i pirogrožđana kiselina-tacno
5. acetil CoA i pirogrožđana kiselina


20. Podela organizama na autotrofe i heterotrofe izvršena je prema:
1. složenosti građe ćelije
2. tome da li koriste ili ne koriste kiseonik
3. tome da li koriste hranu biljnog ili životinjskog porekla
4. načinu na koji koriste energiju-tacno
5. prema tipu varenja hrane


21. U ćeliji se ribozomi nalaze:
1. u citoplazmi a) 1. 2. 3. 5.
2. na endoplazmatičnom retikulumu b) 2. 3. 4.
3. na spoljašnjoj membrani jedra c) 1. 3. 4.
4. u mitohondrijama d) 1. 2. 3. 4. - tacno
5. u Goldžijevom aparatu e) 2. 3. 4. 5.


22. Reukovani koenzimi NADH2 i FADH2 imaju ulogu:
a) primaoca elektrona u glikolizi
b) davaoca elektrona u ćelijskom disanju
c) prenosioca elektrona u ćelijskom disanju
d) krajnjih primaoca elektrona u ćelijskom disanju
e) nijedan odgovor nije sasvim tačan - tacno


23. Tokom mitoze NE dolazi do:
1. obrazovanja deobnog vretena
2. razdvajanja hromatida
3. razgradnje nukleolusa
4. dupliranja količine DNK-tacno


24. Virusi ulaze u ćeliju:
a) na bilo kom mestu na membrane-tacno
b) samo ako postoje receptori za određeni tip virusa
c) samo ako je ćelijska membrane oštećena
d) kada dođe do dekapsidacije
e) tačni su odgovori pod c) i d)


25. Enzimi koji učestvuju u ćelijskom disanju aerobnih bakterija nalaze se:
a) vezani za plazma membranu
b) u matriksu mitohondrija
c) na kristama mitohondrija
d) slobodni u citoplazmi
e) nijedan od navoda nije tačan-tacno


26. Proteini koji grade kompleks sa DNK su:
1. histoni-tacno
2. globulini
3. albuminin
4. nukleoproteini
5. ni jedan od navedenih


27. Podela bakterija na Gram-pozitivne i Gram-negativne izvršena je prema:
a) građi i bojenju ćelijskog zida-tacno
b) građi i bojenju ćelijske membrane
c) građi kapsule
d) načinu ishrane
e) tipu razmnožavanja


28. Pri mlečnokiselinskom vrenju:
a) pirogrožđana kiselina se redukuje u mlečnu-tacno
b) stvara se više energije nego u aerobnom disanju
v) redukovani NADH + H+ troši se za oksidaciju acet-aldehida
g) potreban je kiseonik pošto je ovo vrenje aerobno
d) tačno je pod a) i v)


29. Holesterol se iz međućelijske tečnosti unosi u ćeliju:
1. fagocitozom
2. pinocitozom
3. egzocitozom
4. tačno je pod 1 i 2
5. nijedan odogvor nije tačan-tacno


30. Somatska ćelija čoveka u G2 fazi ima:
1. jedan par centriola
2. 92 kinetohora-tacno
3. 46 hromatide
4. 92 lanca DNK
5. 23 centromere

Re: Jovana Plavsa

Posted: 16 Mar 2008, 22:54
by tsnena
6 netačnih, može bolje :roll:

Re: Jovana Plavsa

Posted: 16 Mar 2008, 22:56
by Jovana Plavsa
Tsenan mislim da je 5, jer vise puta sam proverila..
ali u svakom slucaju trudicu se bolje, mada me cela prica sa fotosintezom jako muci...

Re: Jovana Plavsa

Posted: 28 Mar 2008, 15:13
by Jovana Plavsa
1.d
2.d
3.e
4.a
5.d
6.b
7.e
8.d
9.trofoblasta i embrioplasta-a
10.nepotpuno-animalni pol
11.d
12.a
13.c – diskoidalna
14.d
15.c
16.a
17.e
18.a
19.c
20.b
21.c
22.b
23.e
24.e
25. nema ovog pitanja
26.b
27.a
28.e
29.a
30.e

Re: Jovana Plavsa

Posted: 28 Mar 2008, 15:19
by Jovana Plavsa
ako nije problem da mi resenja posaljete na mail, ali imam odmah jedno pitanje, kako da odredim na koji naci se deli oplodjeno jajate ptice, po skripti je neravnomerno, a po udzbeniku jajna celija ptice je svrstana u telolecitne, a samim tim znaci da se deli samo animalni deo?

Re: Jovana Plavsa

Posted: 28 Mar 2008, 23:31
by tsnena
onako kako piše u knjizi, neravnomerno, a pošto se deli samo deo onda je i meroblastično

poslala sam ti rešenja na pp