jovjel

Svako ovde ima svoju posebnu temu

Moderator: tsnena

User avatar
tsnena
Glavni i odgovorni
Posts: 2887
Joined: 28 Nov 2007, 22:07
Location: Požarevac
Contact:

jovjel

Post by tsnena » 15 Mar 2008, 23:44

mesto za tvoja rešenja.

Srećno! :D

jovjel
prolaznik
Posts: 9
Joined: 18 Dec 2007, 21:19

Re: jovjel

Post by jovjel » 16 Mar 2008, 22:22

1. Koji od navedenih elemenata ima veliki značaj u izgradnji nukleinskih kiselina:
1. sumpor
2. kalcijum
3. azot
4. kalijum
5. nijedan od navedenih


2. Za lizozome je karakteristično da sadrže:
1. sitne ribozome
2. duplu membranu
3. kriste
4. hidrolitičke enzime
5. sve navedeno
6. nijedan odgovor nije sasvim tačan


3. Pored mnogobrojnih uloga proteini su i:
1. nosioci gena
2. glavni izvor energije za ćeliju
3. zaštitnici organizma od stranih ćelija i materija
4. gradivni delovi ćelijskog zida biljaka
5. nijedna od navedenih nije uloga proteina


4. Na osnovu kojih osobina je izvršena podela organizama na prokariote i eukariote:
1. da li su jednoćelijski ili višećelijski
2. na osnovu tipa ćelijske organizacije
3. da li su biljni ili životinjski organizmi
4. na osnovu načina korišćenja kiseonika
5. na osnovu svega navedenog


5. Aktin i miozin su po svojoj prirodi:
1. glikolipidi
3. nukleoproteini
2. proteini
4. polisaharidi
5. glikoproteini


6. Eukariotske ćelije imaju:
1. nukleus a) 1. 3. 4. 5
2. nukleolus b) 2. 3. 4. 5
3. nukleoid c) 1. 2. 4. 5
4. nukleotid d) 1. 2. 3. 4.
5. nukleinske kiseline e) 1. 2. 3. 4. 5


7. Hromozom sadrži dve hromatide u:
1. G1 fazi interfaze
2. telofazi I mejoze
3. telofazi II mejoze
4. anafazi II mejoze
5. telfazi mitoze


8. U telesnim ćelijama eukariota:
1. postoje parovi međusobno sličnih hromozoma
2. broj hromozoma varira u različitim ćelijama jednog organizma
3. nalazi se jedna garnitura hromozoma
4. neki parovi hromozoma su poreklom od majke, a neki od oca
5. nema unutrašnjih membrana


9.Integralni i periferni proteini membrane odgovorni su za:
1. transport kroz membranu
2. primanje signala
3. povezivanje ćelija
4. enzimsku aktivnost
5. sve navedeno


10. U sastav ATP-a ulazi:
1. azotna baza
2. tri fosfatne grupe
3. pentoza
4. sve navedene komponente
5. tačno je pod 1 i 2


11. Po završetku mejoze I ćelija čoveka sadrži:
1. isti broj hromozoma i molekula DNK
2. isti broj lanaca DNK i hromozoma
3. diploidan broj hromozoma
4. 23 molekula DNK
5. nijedan odgovor nije sasvim tačan


12. Molekuli DNK u ćeliji se nalaze u:
1. peroksizomima
2. Goldijevom kompleksu
3. mitohondrijama
4. svim navedenim organelama
5. tačno je pod 2 i 3


13. Po završetku mitoze jedan hromozom sadrži:
1. jedan molekul DNK
2. dva molekula DNK
3. dve centromere
4. duplo veću količinu DNK nego pre mitoze
5. dve hromatide


14. U kom se od navedenih procesa materije kreću suprotno od gradijenta koncentracije:
1. difuziji
2. olakšanoj difuziji
3. osmozi
4. u svim navedenim
5. ni u jednom od navedenih


15. Zaokružite tačnu rečenicu:
1. Nukleolus je mesto transkripcije r-RNK .
2. Nukleolus je obavijen dvema membranama.
3. U nukleolusu nastaju lizozomski enzimi.
4. Veličina nukleolusa ne zavisi od aktivnosti ćelije.
5. Tačne su rečenice pod 1 i 4.


16. Po završetku mejoze II ćelija čoveka sadrži:
1. 23 para homologih hromozoma
2. 46 hromozoma
3. 92 molekula DNK
4. isti broj hromozoma i molekula DNK
5. dva centrozoma


17. Za kontrakciju mišića neophodni su:
1. aktin, miozin i tubulin
2. aktin, tubulin i ATP
3. miozin i tubulin
4. aktin, miozin i ATP
5. ATP i enzimi


18. Hromatin:
1. čine hromozomi tokom ćelijske deobe
2. predstavlja hromozome koji ne mogu da se uoče tokom interfaze
3. se nalazi u nukleoplazmi i mitohondrijama
4. prolazi kroz pore na jedrovoj membrani
5. je rasut po citpoplazmi prokariota


19. Proizvodi glikolize su:
1. glikogen i ATP
2. glikoza i ATP
3. ATP i redukovani NAD
4. limunska kiselina i pirogrožđana kiselina
5. acetil CoA i pirogrožđana kiselina


20. Podela organizama na autotrofe i heterotrofe izvršena je prema:
1. složenosti građe ćelije
2. tome da li koriste ili ne koriste kiseonik
3. tome da li koriste hranu biljnog ili životinjskog porekla
4. načinu na koji koriste energiju
5. prema tipu varenja hrane


21. U ćeliji se ribozomi nalaze:
1. u citoplazmi a) 1. 2. 3. 5.
2. na endoplazmatičnom retikulumu b) 2. 3. 4.
3. na spoljašnjoj membrani jedra c) 1. 3. 4.
4. u mitohondrijama d) 1. 2. 3. 4.
5. u Goldžijevom aparatu e) 2. 3. 4. 5.


22. Reukovani koenzimi NADH2 i FADH2 imaju ulogu:
a) primaoca elektrona u glikolizi
b) davaoca elektrona u ćelijskom disanju
c) prenosioca elektrona u ćelijskom disanju
d) krajnjih primaoca elektrona u ćelijskom disanju
e) nijedan odgovor nije sasvim tačan


23. Tokom mitoze NE dolazi do:
1. obrazovanja deobnog vretena
2. razdvajanja hromatida
3. razgradnje nukleolusa
4. dupliranja količine DNK


24. Virusi ulaze u ćeliju:
a) na bilo kom mestu na membrane
b) samo ako postoje receptori za određeni tip virusa
c) samo ako je ćelijska membrane oštećena
d) kada dođe do dekapsidacije
e) tačni su odgovori pod c) i d)


25. Enzimi koji učestvuju u ćelijskom disanju aerobnih bakterija nalaze se:
a) vezani za plazma membranu
b) u matriksu mitohondrija
c) na kristama mitohondrija
d) slobodni u citoplazmi
e) nijedan od navoda nije tačan


26. Proteini koji grade kompleks sa DNK su:
1. histoni
2. globulini
3. albuminin
4. nukleoproteini
5. ni jedan od navedenih


27. Podela bakterija na Gram-pozitivne i Gram-negativne izvršena je prema:
a) građi i bojenju ćelijskog zida
b) građi i bojenju ćelijske membrane
c) građi kapsule
d) načinu ishrane
e) tipu razmnožavanja


28. Pri mlečnokiselinskom vrenju:
a) pirogrožđana kiselina se redukuje u mlečnu
b) stvara se više energije nego u aerobnom disanju
v) redukovani NADH + H+ troši se za oksidaciju acet-aldehida
g) potreban je kiseonik pošto je ovo vrenje aerobno
d) tačno je pod a) i v)


29. Holesterol se iz međućelijske tečnosti unosi u ćeliju:
1. fagocitozom
2. pinocitozom
3. egzocitozom
4. tačno je pod 1 i 2
5. nijedan odogvor nije tačan


30. Somatska ćelija čoveka u G2 fazi ima:
1. jedan par centriola
2. 92 kinetohora
3. 46 hromatide
4. 92 lanca DNK5. 23 centromere

User avatar
tsnena
Glavni i odgovorni
Posts: 2887
Joined: 28 Nov 2007, 22:07
Location: Požarevac
Contact:

Re: jovjel

Post by tsnena » 16 Mar 2008, 23:06

8 netačnih, nije dobro :cry:

jovjel
prolaznik
Posts: 9
Joined: 18 Dec 2007, 21:19

Re: jovjel

Post by jovjel » 26 Mar 2008, 22:07

1. d
2. c
3. e
4. a
5. d
6. b
7. e
8. d
9. d
10. c
11. d
12. e
13. c
14. d
15. d
16. a
17. e
18. a
19. c
20. b
21. c
22. b
23. c
24. e
25. ovog pitanja nema
26. b
27. d
28. e
29. b
30. d

User avatar
tsnena
Glavni i odgovorni
Posts: 2887
Joined: 28 Nov 2007, 22:07
Location: Požarevac
Contact:

Re: jovjel

Post by tsnena » 26 Mar 2008, 22:40

7 netačnih, može bolje :roll:

jovjel
prolaznik
Posts: 9
Joined: 18 Dec 2007, 21:19

Re: jovjel

Post by jovjel » 26 Mar 2008, 22:52

Imam nekih nedoumica u vezi sa pitanjima broj 6 i 10.
Mejozom I se od primarne spermatocite obrazuju dve sekundarne
spermatocite sa n brojem hromozoma(ali sa 46 molekula DNK).
Interesuje me da li je i ovde doslo do obrazovanja haploidnog broja hromozoma
ili samo kod spermatida koje imaju po 23 molekula DNK?
Posto ptice imaju telolecitne jajne celije, zar se kod ovakvih celija ne brazda samo vrsni deo citoplazme,
dok preostali deo sa zumancetom ostaje nepodeljen. Znam da je brazdanje kod njih i neravnomerno,
ali nisam taj odgovor odmah ni primetio, jer sam prvo video ovo po c.
Hvala unapred!

User avatar
tsnena
Glavni i odgovorni
Posts: 2887
Joined: 28 Nov 2007, 22:07
Location: Požarevac
Contact:

Re: jovjel

Post by tsnena » 26 Mar 2008, 23:03

za 6. pitanje sam već odgovorila Maji da je moj lapsus u kucanju, tačno je pod b.

kod ptica se brazda vršni deo , ali ne površinski sloj (to je kod insekata)

jovjel
prolaznik
Posts: 9
Joined: 18 Dec 2007, 21:19

Re: jovjel

Post by jovjel » 15 Apr 2008, 14:59

Tsnena, posto sam bio veoma zauzet ova dva dana
oko takmicenja iz biologije, nisam stigao da radim test.
Mozete li ga postaviti ponovo?
Hvala unapred! :D

User avatar
tsnena
Glavni i odgovorni
Posts: 2887
Joined: 28 Nov 2007, 22:07
Location: Požarevac
Contact:

Re: jovjel

Post by tsnena » 15 Apr 2008, 18:42

postaviću ga ponovo

jovjel
prolaznik
Posts: 9
Joined: 18 Dec 2007, 21:19

Re: jovjel

Post by jovjel » 15 May 2008, 22:12

1. a
2. b
3. d
4. a
5. c
6. a
7. e
8. d
9. e
10. b
11. d
12. d
13. a
14. e
15. d
16. c
17. d
18. c
19. b
20. d
21. b
22. c
23. e
24. c
25. b
26. e
27. b
28. d
29. d
30. d

Post Reply

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest