Pomćo

E-nastava kao priprema za polaganje prijemnog ispita

Moderator: tsnena

Post Reply
Miloslav96
Posts: 1
Joined: 05 Mar 2017, 17:53

Pomćo

Post by Miloslav96 » 06 Mar 2017, 16:25

Imam par pitanja pa se nadam da će mi ih neko objasniti

Redukciju broja hromozoma obezbeĎuju procesi u:
1) metafazi II mejotičke deobe
2) anafazi I mejotičke deobe
3) telofazi II mejotičke deobe
4) anafazi II mejotičke deobe
5) profazi II mejotičke deobe

8. Fertilizacioni omotač oko jajne ćelije nastaje:
1) u toku procesa kapacitacije
2) neposredno pre prvog kontakta jajne ćelije i spermatozoida
3) u toku akrozomalne reakcije
4) nakon spajanja haploidnih nukleusa jajne ćelije i spermatozoida
5) u kortikalnoj reakciji

Šta je od navedenog funkcija parathormona?
1) mobiliše kalcijum iz kostiju i ubacuje ga u krv
2) podstiče zadrţavanje jona natrijuma i izbacivanje jona kalijuma u bubreţnim kanalićima
3) ubacuje kalcijum u kosti
4) podstiče metabolizam ugljenih hidrata
5) utiče na razgradnju proteina u mišićima na aminokiseline
18. Hormon dvanaestopalačnog creva, holecistokinin, se oslobaĎa kao odgovor na prisustvo:
1) masti u dvanaestopalačnom crevu
2) proteina u ţelucu
3) ugljenih hidrata u dvanaestopalačnom crevu
4) proteina u dvanaestopalačnom crevu
5) ugljenih hidrata u želucu
Označiti tačnu tvrdnju:
1) Hromatin predstavlja tercijarnu strukturu eukariotskih i prokariotskih DNK molekula.
2) Hromozomi predstavljaju strukture nastale kondenzacijom hromatina koje se uočavaju u jedrima tokom čitavog ćelijskog ciklusa.
3) Hromatin grade samo histoni.
4) Histoni su mali, negativno naelektrisani proteini koji se čvrsto vezuju za DNK.
5) Nijedna tvrdnja nije tačna.
21. Označiti tačnu tvrdnju:
1) Restrikcioni enzimi seku molekul DNK samo na odreĎenim mestima koja specifično prepoznaju.
2) Vektor za kloniranje mora imati sposobnost replikacije u ćeliji-domaćinu.
3) Plazmidi su mali, kruţni molekuli DNK koji mogu biti prisutni u bakterijskoj ćeliji a koji se koriste kao vektori za kloniranje.
4) Bakteriofag lambda) moţe biti upotrebljen kao vektor za kloniranje.
5) Sve tvrdnje su tačne.
22. Označiti tačnu tvrdnju:
1) Geni eukariotskih organizama najčešće imaju modularnu (mozaičnu) strukturu.
2) Sateliti mogu da nose informaciju za sintezu rRNK ili tRNK.
3) Geni mogu kodirati isključivo proteine.
4) Egzoni su nekodirajuće sekvence.
5) Većina gena prokariotskih organizama ima introne.
23. U populaciji koja je u ravnoteţi u kojoj je učestalost osoba sa recesivnim svojstvom 8 puta manja od učestalosti osoba sa dominantnim svojstvom:
1) iste su učestalosti dominantnih homozigota i heterozigota.
2) učestalost osoba sa recesivnim svojstvom je 1/3.
3) učestalost osoba sa dominantnim svojstvom je 4/9.
4) učestalost recesivnog alela je 1/9.
5) učestalost heterozigota je veća od zbira učestalosti obe grupe homozigotnih jedinki.
24. Kod dihibridnog ukrštanja dve jedinke genotipa AaBb i AABb, moţe se očekivati da će u sledećoj generaciji učestalost jedinki sa oba dominantna svojstva biti :
1) 1/8
2) 6/8
3) 7/8
4) 6/16
5) 9/16
25. Muškarac sa ahondroplazijom, čija je majka bila zdrava, u braku sa ţenom normalnog fenotipa dobio je zdravog sina i obolelu ćerku. Kolika je verovatnoća da je obolela devojčica heterozigot ?
1) 0%
2) 25%
3) 33%
4) 75%
5) 100%
26. Označiti iskaz o MN sistemu krvnih grupa koji je tačan:
1) Pod kontrolom je dva gena: M i N.
2) Pod kontrolom je jednog gena koji ima tri alela: M, N i 0.
3) Pod kontrolom je gena čiji su aleli u dominantno-recesivnom odnosu.
4) Osobe M krvne grupe mogu biti heterozigoti.
5) Odnos fenotipova posle ukrštanja osobe M i osobe MN krvne grupe je 1:1.
27. Ako otac uvek prenosi osobinu svojim sinovima a nikada ćerkama, moţemo zaključiti da se ta osobina nasleĎuje:
1) X-vezano dominantno
2) X-vezano recesivno
3) holandrično
4) autozomno dominantno
5) Tačni su odgovori 2 i 3.
28. Označiti iskaz o Tarnerovom sindromu koji NIJE tačan:
1) To je jedina monozomija hromozoma u ţivoroĎenoj populaciji.
2) Ţene sa kariotipom 45,X su neplodne.
3) Ţene sa Tarnerovim sindromom imaju nizak rast i nerazvijene sekundarne polne karakteristike.
4) Ţene sa Tarnerovim sindromom imaju Barr-ovo telo.
5) Veliki procenat plodova sa ovom aberacijom biva eliminisan u prvom trimestru trudnoće.
29. Za nastanak novih vrsta od prostorno izolovanih populacija, smatra se da je neophodno:
1) prilagoĎavanje uslovima u različitim sredinama i delovanje različitih selekcionih pritisaka
2) nastanak mutacija
3) nastanak slučajnih promena u učestalosti genskih alela
4) odsustvo protoka gena izmeĎu populacija
5) sve navedeno
30. Označiti NETAČNU tvrdnju:
1) Ekološki faktori su uticaji koji formiraju uslove ţivota i dolaze iz spoljašnje sredine.
2) Ekološki faktori u pogledu kvaliteta i intenziteta imaju različit uticaj na različite organizme.
3) Stalna promenljivost ekoloških faktora utiče na opstanak ţivih bića.
4) Ţiva bića se neprekidno prilagoĎavaju ekološkim faktorima.
5) Ţiva bića ne mogu dovesti do promene ekoloških faktora.

Post Reply

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest