E-nastava kao način pripremanja prijemnog ispita iz biologije za Medicinski/Stomatološki fakultet

Dostupni kursevi

Biologija ćelije.

Prokariotska i eukariotska ćelija.

Ćelijska membrana.

Ćelijske organele.

Razlike između jednoćelijskih i višećelijskih organizama.

Ćelijski ciklus. Ćelijske deobe.

Virusi.

Bakterije.

 

 Završna aktivnost je test iz biologije ćelije 

2

Načini razmnožavanja životinja.

Stvaranje polnih ćelija gametogeneza, faze. Oogeneza i spermatogeneza.

Oplođenje i faze oplodnje.

Embriogeneza: brazdanje- morula, blastula i gastrulacija.

Organogeneza i formiranje osovinskih organa: crevne
cevi, notohorde i nervne cevi.

Diferencijacija pola.

Sudbinske mape.

Razlike među jajnim ćelijama i determinacija razvića.

Embrionalne indukcije.

Placenta.

Starenje.

Individualno razviće čoveka.

Završna aktivnost je test iz biologije razvića

Molekularna organizacija ćelije.

Struktura nukleinskih kiselina i njihova biološka uloga.

Građa i biološka uloga proteina.

Nasledna osnova.

Genom. Gen.

Replikacija.

Transkripcija.

Translacija.

Genetički kod.

Regulacija genske aktivnosti.

Osnovni principi molekularne biotehnologije i primena genetičkog inženjerstva.

Završna aktivnost test iz Molekularne biologije

4

Hromozomi, genotip, fenotip.

Osnovni principi nasleđivanja.

Pravila nasleđivanja, tipovi nasleđivanja osobina kod biljaka i ţivotinja- primeri i zadaci.

Oblici interakcije među genima.

Izvori genetičke varijabilnosti. Mutacije, rekombinacije i mapiranje hromozoma.

Promene u broju i strukturi hromozoma - primeri i zadaci.

Mutageni činioci sredine.

Populaciona genetika - primeri i zadaci.

Genetička konrola razvića. Genetička kontrola razvojnih procesa.

Genetika čoveka.

Metode izučavanja u genetici čoveka.

Hromozomi čoveka.

Nasledne osnove varijabilnosti ljudi.

Hromozomopatije- nasledne bolesti kao posledica promena u broju i građi hromozoma - primeri i zadaci.

Genetičko savetovanje.

Genetička uslovljenost ponašanja ljudi.

Genetička uslovljenost mentalnih poremećaja.

Završna aktivnost  test iz mehanizama nasleđivanja

Evolucija
7

Šta je evolucija?

Teorije evolucije. Savremena teorija evolucije.

Koevolucija.

Postanak vrsta.

Evolucija čoveka.

Ekologija

Osnovni pojmovi i principi ekologije.

Uslovi života i ekološki faktori.

Ekološki odnosi.

Adaptacije.

Pojam populacije i njene osnovne odlike.

Životna zajednica- biocenoza.

Odnosi ishrane.

Ekosistem.

Završna aktivnost test iz oblasti evolucija i ekologija

 

test celokupnog gradiva8

 


Pomoć za Pretraži kurseve

Novosti

(Nije objavljeno još nije jedno obaveštenje.)