Askon

Izvor: Bionet Škola
Idi na navigaciju Idi na pretragu
Askon tip građe sunđera

skon je najprostiji tip građe malog broja najjednostavnijih i najsitnijih sunđera. Telo ovih sunđera je u obliku meška i radijalno je simetrično. Telesni zid je tanak i opkoljava unutrašnju duplju spongocel. Na površini se nalazi veliki broj pora kroz koje voda iz spoljašnje sredine ulazi u spongocel, a iz njega izlazi kroz jedan, neparan otvor nazvan oskulum.

Telesni zid se sastoji od dva sloja ćelija i jednog nećelijskog, amorfnog sloja:

 • ektoderm je spoljašnji sloj koga sačinjavaju:
  • pinakocite, pljosnate ćelije;
  • porocite, ćelije sa porama razbacane između pinakocita.
 • endoderm, unutrašnji sloj koji oblaže spongocel i sastoji se od ćelija sa ogrlicom, hoanocita; hoanocita je cilindričnog oblika sa protoplazmatičnom orglicom (ćelije sa ogrlicom) i bičem; pokretima bičeva ovih ćelija voda se izbacuje kroz oskulum
 • mezogleja (mezenhim) je želatinozan, amorfan sloj smešten između prethodna dva; u njemu se nalaze razbacane različite vrste ćelija, ameboidne ćelije (amebocite).

Mezogleja u askon tipu sunđera je tanak sloj, a njenim razrastanjem i zadebljavanjem dolazi do obrazovanja složenijih tipova građe sunđera, sikon i leukon tipa. Askon je najprostiji tip kod koga hoanocite oblažu ceo spongocel. Razrastanjem mezogleje dolazi do obrazovanja kanala (kod sikon tipa) odnosno komora (leukon tip) u kojima su smeštene hoanocite.

Literatura

 • Dogelj, V,A: Zoologija beskičmenjaka, Naučna knjiga, beograd, 1971.
 • Krunić, M: Zoologija invertebrata 1, Naučna knjiga, Beograd, 1977.
 • Krunić, M: Zoologija invertebrata 2, Naučna knjiga, Beograd, 1979.
 • Mariček, magdalena, Ćurčić, B, Radović, I: Specijalna zoologija, Naučna knjiga, Beograd, 1986.
 • Matoničkin, I, Habdija, I, Primc - Habdija, B: Beskralješnjaci - bilogija nižih avertebrata, Školska knjiga, *Zagreb, 1998.
 • Marcon, E, Mongini, M: Sve životinje sveta, IRO Vuk Karadžić, Beograd, 1986.
 • Radović, I, Petrov, Brigita: Raznovrsnost života 1 - struktura i funkcija, Biološki fakultet Beograd i Stylos Novi Sad, Beograd, 2001.
 • Ratajac, Ružica: Zoologija za studente Poljoprivrednog fakulteta, PMF u Novom Sadu i MP Stylos Novi Sad, 1995.