B

Izvor: Bionet Škola
Idi na navigaciju Idi na pretragu
Slovo b.gif

Badrljica je deo konturnog pera ptica (za više podataka pogledati perje).

Bakterije su jednoćelijski, prokariotski organizmi što znači da nemaju diferencirano jedro ni druge ćelijske organele. Obavijene su plazma membranom, a vrlo često i dodatnim ćelijskim zidom i kapsulom. Mnoge su izazivači oboljenja ljudi, biljaka i životinja, ali je još veći broj onih bez kojih bi život na ovoj planeti bio nemoguć (npr. mineralizatori).

Bakterioplazma, citoplazma bakterijske ćelije okružena plazma membranom (ćelijskom membranom). Ne sadrži organele (za razliku od citoplazme eukariotske ćelije) već se u njoj nalaze različite ćelijske strukture kao što su inkluzije, nukleoid, tilakoidi, mezozomi i dr. Sadrži najviše vode (70-80%), neorganske i organske molekule i jone što omogućava odvijanje normalnog metabolizma bakterije.

Bastard - predstavlja stručni naziv za mešance, odnosno potomak dve različite međusobno ukrštene biljne ili životinjske vrste, rase ili podvrste.

Bazifilan - pojam koji se odnosi na biljke koje vole baznu podlogu.

Bazipodit je drugi članak protopodita nogu rakova.

Bazofilno obojen, boji se baznim bojama.

Bergmanovo pravilo – iste vrste ili blisko srodne vrste toplokrvnih životinja u hladnijim područjima su veće i teže, a u toplijim predjelima manje i lakše. Sa opadanjem prosečne temperature staništa se povećava telesna težina i veličina toplokrvnih životinja tj. površina tela im je relativno manja u odnosu na masu i stoga gube manje energije odavanjem topliote u okolinu.

Biljni organ je višećelijska struktura izgrađena od različitih tkiva koja obavlja određenu funkciju. Razviće tela biljaka cvetnica počinje deobom zigota i obrazovanjem embriona (klice). Klica se nalazi u semenu i predstavlja začetak nove biljke. Delovi klice su korenak, stabalce (na čijem se vrhu nalazi pupoljčić) i jedan ili dva klicina listića (kotiledona). Kotiledon ima ulogu da upija hranljive materije iz semena ili služi za njihovo skladištenje. Prema broju kotiledona cvetnice se dele na monokotile i dikotile. Od ostalih delova klice razvićem nastaju organi odrasle biljke. Telo cvetnica izgrađeno je od: 1. vegetativnih organa koji održavaju biljku u životu i pripadaju im: koren, stablo i list; 2. reproduktivnih (generativnih) organa koji omogućavaju razmnožavanje jedinki i biološki opstanak vrste i pripadaju im: cvet - cvasti, plod i seme.

Biocenoza - životna zajednica različitih organizama na istom staništu, odnosno biotopu. Biocenoza (životna zajednica) je skup populacija, odnosno organskih vrsta koje naseljavaju određeni životni prostor(biotop) a među sobom ,kao i sa fizičkom sredinom ,su povezani različitim međuodnosima i integracijama.Biocenoza obuhvata biljne zajednice(fitocenoze),životinjske zajednice (zoocenoze) i zajednice mikroorganizama (mikrocenoze).Tri su osnovne strukturne kategorije u biocenozama:proizvođači(autotrofne biljke),porrošači(heterotrofni organizmi), i razlagači(gljive i bakterije).

Biogeni elementi su hemijski elementi koji izgrađuju ćeliju. Prema količini u kojoj se nalaze u ćeliji dele se na makroelemente (grč. macro=mnogo), kojima pripadaju C, H,O,N i dr. i mikroelemente (grč. micro=malo) – Cu, Br,Mn,F i dr.

Bioindikaciona ekologija je grana ekologije koja proučava pojave bioindikacije i bioindikatorske vrste čije prisustvo ili odsustvo ukazuje na uslove sredine.

Biogeocenoza je termin ekvivalentan ekosistemu a nagoveštava njegovu strukturu.

Biogeografija je nauka koja proučava geografsko rasprostranjenje živih bića.

Biologija - kompleks nauka koje se bave naučnim ispitivanjem života, živih bića i zakonima koji vladaju u živom svetu.

Biomasa - označava bilo koju obnovljivu organsku materiju biljnog porekla, uključujući useve i drveće, ratarske i povrtarske kulture, poljoprivredni otpad, drvni otpad, akvatične biljke, životinjski otpad, gradski otpad, kao i drugi otpadni materijali.

Biomakromolekuli su molekuli velikih molekulskih masa i složene strukture koji predstavljaju nosioce najvažnijih bioloških funkcija. U njih spadaju polisaharidi, lipidi, proteini i nukleinske kiseline.

Biotop je prirodno stanište biljaka i životinja koje naseljavaju populacije prilagođene specifični uslovima sredine a koje determinišu egzistenciju životnih zajednica.Biotop je rezultat interakcije edafskih,klimatskih i biotičkih faktora.

Bipinaria je larva morskih zvezda koja se razvija iz dipleurule.

Bipotencijalne gonade su nediferencirane polne žlezde koje se javljaju do 6. nedelje embrionalnog razvića čoveka koje imaju dva seta kanala Milerove i Volfove. Od njih će se posle 6. nedelje razviti jejnici ili testisi.

Bivijum je dorzalna strana morskih krastavaca na kojoj se nalaze dva niza ambulakralnih nožica.

Blastocel je prostor unutar blastule ispunjen tečnošću.

Blastomera je jedna od mnogobrojnih ćelija koje nastaju u uzastopnim deobama zigota višećelijskih životinja, neposredno posle oplođenja. Rezultat prve deobe zigota su dve blastomere, koje se zatim dele na 4, pa one na 8, 16, 32 itd. blastomera. Između deoba nema perioda rastenja ćelija (faza G1 ćelijskog ciklusa) te kako brazdanje odmiče blastomere su sve sitnije. U početku su blastomere čvrsto međusobno povezane gradeći morulu, a kasnije se pojavljuje šupljina (blastocel) između blastomera i organizam prelazi u stupanj blastule.

Blastula je stupanj u razviću embriona koji nastaje brazdanjem.

Botrioidno tkivo predstavljaju pigmentske ćelije u parenhimu pijavica koje imaju značajnu ulogu u ekskreciji.

Brazdanje predstavlja seriju uzastopnih mitotičkih deoba oplođenog jajeta između kojih nema rastenja čime nastaje višećelijsko telo, najčešće loptastog oblika – blastula.

Bršljan (zelengora, zimzelen), lat. Hedera helix, je zimzelena drvena povijuša iz familije Araliaceae.

Bufotoksini su grupa otrova pronađenih u parotidnim žlezdama i koži mnogih žaba iz roda Bufo kao i nekih drugih vodozemaca, biljaka i gljiva.

Buka – označava svaki neželjeni zvuk i u urbanim sredinama predstavlja jedan od najrasprostranjenijih oblika zagađenja atmosfere. Merna jedinica buke jeste bel (B), odnosno decibel (dB).

Burkitt-ov limfom je karcinom belih krvnih zrnaca koji se javlja najčešće kod dece i mladih odraslih osoba. Može biti uzrokovan translokacijom između hromosoma 8 i 14. To dovodi do kontinuirane deoba ćelija, bez kontrole i reda, što verovatno doprinosi razvoju Burkitt-ovog limfoma. Nešto ređe, ova bolest može biti uzrokovana translokacijom između hromosoma 8 i 2 ili kromosoma 8 i 22.

Biološki rečnik

A ~ B ~ C ~ Č ~ Ć ~ D ~ ~ Đ ~ E ~ F ~ G ~ H ~ I ~ J ~ K ~ L LJ ~ M ~ N ~ NJ ~ O ~ P ~ R ~ S ~ Š ~ T ~ U ~ V ~ Z ~ Ž ~ X ~ Y