Blastula

Izvor: Bionet Škola
Idi na navigaciju Idi na pretragu
S' leva na desno: oplođenje, oplođena jajna ćelija i blastocist
Celoblastula morskog ježa

Blastula (od gr. βλαστος , blastos, što znači klica, embrion) predstavlja rani stupanj u razviću embriona. Embrion je na tom stupnju oblika šuplje lopte koja ima zid izgrađen od epitelijalnih ćelija, blastomera. Blastomere su ćelije koje nastaju brazdanjem oplođenog jajeta. Proces obrazovanja blastule naziva se blastulacija.

Morula

Umnožavanjem blastomera, koje se odvija tokom brazdanja, formira se višećelijski embrionalni stupanj morula. Naziv je dobila zato što oblikom podseća na dudinju, plod duda (lat. Morus = dud). Takva morula nastaje brazdanjem jaja sa malom količinom žumanceta (oligolecitna jaja). Brazdanjem mezolecitnih jaja nastaje morula koja ima sličan oblik samo što je izgrađena od sitnih blastomera (mikromera) i krupnih blastomera (makromera). Morula koja nastaje od jaja sa velikom količinom žumanceta (telolecitna jaja gmizavaca i ptica) ima oblik diska razvučenog preko žumaceta.

Građa blastule

Umnožavanjem blastomera, brazdanjem, formira se kratkotrajni embrionalni stadijum morula, koja ima oblik dudinje (morus = dud). Ćelije iz centralnog dela morule se razmiču ka periferiji, tako da nastaje blastula čija je centralna šupljina ispunjena tečnošću.

Blastula se sastoji od:

1. blastocela – šupljina (duplja) ispunjene tečnošću;

2. blastoderma – površinski sloj epitelnih ćelija (blastos = klica; dermos = koža)- vidi sliku.

Tipovi blastule

Zavisno od tipa jajeta i načina brazdanja, razlikuju se sledeći tipovi blastula:

1. celoblastula – blastula sa blastocelom prisutna kod većine životinja; ako je blastocel pomeren ka animalnom polu (nije centralno postavljen) onda je to amfiblastula (kod vodozemaca);

2. stereoblastula je bez blastocela i nastaje spiralnim brazdanjem;

3. diskoblastula – nastaje brazdanjem izrazito telolecitnih jaja; ona je u obliku diska koji leži na nepodeljenom žumancetu; blastocel je smešten između diska i žumanceta (kod riba, gmizavaca i ptica)

4. periblastula (površinska blastula) kod koje su blastomere na površini oko ostataka žumanceta (kod insekata);

Blastocist je blastula čoveka koja se sastoji od:

  • embrioblasta (od njega će u daljem razviću nastati sam embrion) i
  • trofoblasta (učestvuje u daljem razviću u obrazovanju placente).

Literatura

  • Ćurčić, B: Razviće životinja, Naučna knjiga, Beograd, 1990.
  • Popović, S: Embriologija čoveka, Dečije novine, Beograd, 1990
  • Pantić, V: Embriologija, Naučna knjiga, beograd, 1989
  • Hale. W, G, Morgham, J, P: Školska enciklopedija biologije, Knjiga-komerc, Beograd
  • Mariček, Magdalena, Ćurčić, B, Radović, I: Specijalna zoologija. naučna knjiga, Beograd, 1986