Diverzitet vodozemaca

Izvor: Bionet Škola
Idi na navigaciju Idi na pretragu

Kao grupa, vodozemci naseljavaju veći deo planete, izuzev polarnih regiona, većine okeanskih ostrva i neka pustinjska područja. Međutim obrazac distribucije se razlikuje kod tri grupe recentnih vodozemaca. Anure se javljaju širom sveta, a najraznovrsnije su u topima; Caudata su najraznovrsniji u severnim delovima kontinenata, a beznogi su ograničeni na trope. Globalno posmatrano, osim za Arktik i Antarktik, prepoznaje se 6 biogeografskih regiona: Palearktik (Evropa i Azija) ima najmanje vrsta vodzemaca – 192; Neoarktik (Severna Amerika) sa 243 vrste. Istorijski ovi regioni su deo Laurazije i imaju najveću raznovrsnost salamandera, posebno Neoarktik.

Nasuprot tome, fauna vodozemaca u južnim kontinetima se sastoji uglavnom od žaba. Autralijsko-papuanski region (Australija, Novi Zeland, Nova Gvineja sa okolnim ostrvima) ima 450 vrsta žaba, bez salamandera i beznogih vodozemaca. Etiopski ili Afrotroski region (Subsaharska Afrika i Madagaskar) ima 770 vrsta, od kojih su 29 beznogi. Orientalni region (tropska i subtropska jugoistočna Azija, Indija i okolna ostrva) imaju 825 vrsta, od kojih su 29 salamanderi, a 44 su beznogi. Daleko najveći diverzitet vodozemaca je u Neotropskom regionu (Južna Amerika, tropska mezoamerika i Karibi) sa 82 vrste beznogih vodozemaca, oko 200 vrsta salamandera i više od 2.500 vrsta žaba.

Žabe

Samo 4 od 28 familija žaba se javlja i u starom i u novom svetu. Bufonidae žive širom sveta, osim u Australiji u koju je uvedena vrsta Bufo marinus, Novom Zelandu i Madagaskaru. Ranidae su rasprostranjene po čitavom svetu. Javljaju se na Madagaskaru i u severnoj Australiji. Microhylidae imaju nekoliko predstavnika u Neoarktiku i Paleraktiku, a velik diverzitet u južnim kontinentima, uključujući i Madagaskar i Novu Gvineju, ali ne i Novi Zeland. Hylidae su najraznovrsnije u neotropskom regionu i u Australijsko-Papuanskom regionu. Dva roda su endemi Severne Amerike, a samo nekoliko vrsta Hyla nastanjuje Orijentalni i Palearktički region.

Kao izuzetak Pelobatidae nastanjuju Neoarktik i Plaearktik, a sve druge familije žaba su ograničene na Novi ili Stari Svet, i samo nekoliko njih su na severnoj hemisferi. Ascaphidae su endemi Neoarktika, Megophryidae orientalnog regiona Discoglossidae i Pelodytidae Palearktičog regiona, a Bombinatoridae u Palearcku i Orientalnom regionu. Raznovrsnost je najveća na južnoj zemljinoj masi.

Leiopelmatidae su endemi Novog Zelanda, a Limnodynastidae i Myobatrachidae su endemi Australisjko-papuanskog regiona. Etiopski region nastanjuje 6 endemičnih porodica žaba: Arthroleptidae, Heleophrynidae, Hemisotidae, Hyperoliidae (Afrika, Madagaskar, and Sejšeli), Scaphiophrynidae (Madagaskar), i Sooglossidae (Sejšeli). Rhacophoridae ima najveći diverzitet u Orijentalnom regionu, ali je rasprostranjena i na Madagaskaru i sa 3 vrste jednog roda u Africi.

Neotropski region ima najveću distribuciju žaba u svetu. Pored mnogih rodova i vrsta iz familija Bufonidae, Hylidae i Microhylidae, postoji sedam endemskih porodica Allophrynidae, Brachycephalidae Centrolenidae, Dendrobatidae, Leptodactylidae, Rhinodermatidae i Rhinophrynidae. Četiri od ovih (Allophrynidae, Brachycephalidae, Rhinodermatidae i Rhinophrynidae) sadrži ukupno samo 8 vrsta, ali Centrolenidae i Dendrobatidae imaju ukupno više od 300 vrsta, a Leptodactylidae sadrži više od 1000 vsrta, od kojih je Eleutherodactylus najbrojniji i najrasprostranjeniji. Druge porodice u neotropskom regionu su Pipidae (Afrika) i Ranidae (veći deo sveta).

Repati vodozemci

Većina salamandera naseljava severnu hemisferu. Oni nisu prisutni u Australijsko –papuanskom i Etiopskom regionu. Na nivou porodice, najveći diverzitet je u Nearktičkom regionu, gde se pojavljuju sve familije osim Hynobiidae, a 5 familija su endemi (Ambystomatidae, Amphiumidae, Dicamptodontidae, Rhyacotritonidae, i Sirenidae). Cryptobranchidae i Proteidae su prisutne sa jednim rodom u Neoarktiku i Palerktiku. Salamandridae, je geografski najrasprostranjenija familija repatih vodozemaca, sa 9 rodova u Palerktičkom regionu i dva roda u Neoarktiku.

Hynobiidae je jedina porodica repatih vodozemaca ograničena na Plaearktički region. Najveća familija repatih vodozemaca je Plethodontidae sa 25 rodova u Neoarktiku. Jedan od oih rodava je Hydromantes, rapsrostranjen u Evropi. Za razliku od stalih, najveća raznolikost Plethodontidae je u tropskoj Americi, posebno u cntralnoj Americi i južnom Meksiku, sa 12 rodova i 200 vrsta, dva od ovih rodova nastanjuje Južnu Ameriku, a jedan sam jug Bolivije.

Zaključak

Na osnovu analize rasprostranjenja 28 familija iz reda Anura i 10 familija iz reda Caudata mogu se izvesti sledeći zaključci:

 • Vodozemci naseljavaju veći deo planete, izuzev polarnih regiona, većine okeanskih ostrva i nekih pustinjskih područja
 • Anure se javljaju širom sveta, a najraznovrsnije su u topima
 • Caudata su najraznovrsniji u severnim delovima kontinenata
 • Daleko najveći diverzitet vodozemaca je u Neotropskom regionu (Južna Amerika, tropska mezoamerika i Karibi) sa 82 vrste beznogih vodozemaca, oko 200 vrsta salamandera i više od 2.500 vrsta žaba
 • Distribuciju vodozemaca opterećuje niz ograničenja poput temperature, vlažnosti, saliniteta i dr., zbog čega im je opšte rasprostranjenje uže.
 • Gubitak staništa stvara najveću pretnju vodozemcima
 • Na rasprostranjenje vodozemaca utiče preterana eksploatacija, introdukovane vrste, zagađenje, klimatske promene i novo otkrivena gljivična bolest koja utiče na povećanje broja ugroženih vrsta.

Literatura

 • AmphibiaWeb, dostupno na www.amphibiaweb.org
 • Barry Clarke (1993). Eyewitness Guides Amphibian. Dorling Kindersley, Copyright e 1993 Dorling Kindersley Limited, London
 • Grzimek’s Animal Life Encyclopedia, Second Edition, Volume 6, Amphibians, Michael Hutchins, Series Editor, In association with the American Zoo and Aquarium Association, Wiliam E. Duellman, Advisory Editor
 • James P. Collins, Martha L. Crump (2009). Extinction in Our Times, Global Amphibian Decline, Oxford University Press
 • Miller−Harley: Zoology, Fifth Edition Publisher: William C. Brown Date published: 01/1996 ISBN-13: 9780697243744 ISBN: 0697243745 Description: Good. 752 p
 • Vikipedija, slobodna enciklopadeija, dostupno na sr.wikipedia.org
iz seminarskog rada: Diverzitet reda Anura (Linnaeus, 1758) i reda Caudata (Scopoli, 1777) u svetu, Jelene Ačanski
Bubamara.gif