Egzokrine žlezde

Izvor: Bionet Škola
Idi na navigaciju Idi na pretragu
Apokrina žlezda
Merokrina žlezda
Holokrina žlezda

Egzokrine žlezde su žlezde koje svoje produkte oslobađaju u spoljašnju sredinu ili u neku telesnu duplju. Egzokrine žlezde imaju izvodne kanale (duktuse) preko kojih njihovi sekreti dospevaju do mesta gde deluju. Prate ih kontinuirani kapilari.

Podela prema građi

Prema građi moguće je razlikovati sledeće tipove žlezda:

1. cevolike (tubularne), u vidu tubula (slepo završenih cevčica) koje mogu biti:

 • prave
 • izuvijane
 • razgranate;

2. meškolike (acinusne), u vidu acinusa (mešak loptastog oblika) koji su najčešće grupisani u grozdaste oblike koje imaju zajednički sistem izvodnih kanala.

3. mešovite, koje poseduju kako cevaste tako i meškolike delove (npr. podjezična žlezda).

Podela prema hemizmu

Na osnovu hemizma i izgleda proizvoda lučenja razlikuju dva tipa žlezdanih ćelija:

1. serozne čiji je sekret, posmatran pod svetlosnim mikroskopom, kompaktan tako da obrazuje granule (lat. granulum = zrno); takve su npr. podvilične i podjezične pljuvačne žlezde;

2. mukozne čiji sekret nije kompaktan.

Podela prema tipu sekrecije

Prema načinu sekrecije egzokrine žlezde obuhvataju tri grupe:

 • apokrine žlezde - tokom sekrecije, deo tela ćelije odlazi zajedno sa produktom.
 • merokrine žlezde - ćelije oslobađaju svoj produkt u okolinu putem egzocitoze.
 • holokrine žlezde - celokupna ćelija dezintegriše da bi oslobodila svoj produkt.

Apokrine žlezde su vrsta egzokrinih žlezda čije ćelije prilikom izlučivanja zajedno sa sekretom odstranjuju i deo sopstvene citoplazme. Izlučivanje se obavlja procesom egzocitoze i naziva se apokrina sekrecija. Ovakav tip sekrecije karakterističan je za mlečnu žlezdu.

Merokrine žlezde su vrsta egzokrinih žlezda čije ćelije se prilikom sekrecije ne oštećuju, morfološki ne narušavaju. Takav tip odstranjivanja sekreta obavlja se procesom egzocitoze i naziva se merokrina sekrecija.

Ovom tipu pripada najveći broj egzokrinih žlezda:

 • suzna žlezda
 • pljuvačna žlezda
 • egzokrini deo pankreasa

Holokrine žlezde su vrsta egzokrinih žlezda čije ćelije odlikuje holokrina sekrecija kojom se zajedno sa sekretom izbacuju i ostaci mrtve ćelije. Ovakva sekrecija karakteriše lojne žlezde.

Mogu se razlikovati još i:

 • homokrine žlezde građene od jedne vrste ćelija koje sve stvaraju isti sekret;
 • heterokrine žlezde, izgrađene od različitih vrsta ćelija koje sintetišu različite sekrete.

Tip sekretornog produkta koji luče egzokrine žlezde može biti:

 • Lojni - vodenkasti produkt bogat proteinima
 • Serozni - viskozni produkt, bogat glikoproteinima
 • Mukozni - lipidni produkt
Reading.gif
Za više podataka pogledati Žlezda

Literatura

 • Milin J. i saradnici: Embriologija, Univerzitet u Novom Sadu, 1997.
 • Pantić, V:Biologija ćelije, Univerzitet u Beogradu, Beograd, 1997.
 • Pantić, V: Embriologija, Naučna knjiga, beograd, 1989.
 • Popović S: Embriologija čoveka, Dečije novine, Beograd, 1990.
 • Trpinac, D: Histologija, Kuća štampe, Beograd, 2001.
 • Šerban, M, Nada: Pokretne i nepokretne ćelije - uvod u histologiju, Savremena administracija, Beograd, 1995.
 • Šerban, M, Nada:Ćelija-strukture i oblici, ZUNS, Beograd, 2001.