Fiziologija

Izvor: Bionet Škola
Idi na navigaciju Idi na pretragu

Fiziologija je nauka koja proučava integrativne funkcije složenih živih organizama na nivou od molekula i ćelija do organa i sistema organa. Ona koristi informacije iz srodnih nauka poput anatomije, biohemije, genetike i imunologije da dobije celovitu sliku o tome kako sistemi organa zajednički održavaju životne funkcije u sredini koja se stalno menja. Fiziologija se bavi integrisanim ponašanjem više organskih sistema u održavanju života.

Nivoi organizacije živih sistema

Predmet izučavanja fiziologije su svi nivoi organizacije živih sistema: ćelije, tkiva, organi, organski sistemi i organizam kao celina. Diferencirane ćelije su one koje su sposobne da obavljaju specifične funkcije. Tkiva su grupe ćelija koje vrše srodne funkcije. Kod čoveka se razlikuju četiri vrste tkiva: epitelno, vezivno, mišićno i nervno. Organi su funkcionalne jedinice obrazovane od različitih tkiva, koje obavljaju jednu glavnu funkciju. Sistemi organa obuhvataju nekoliko organa koji zajedno vrše specifične funkcije i anatomski su povezani. U organizmu čoveka prisutno je jedanaest organskih sistema: kardiovaskularni, respiratorni, digestivni, endokrini, imunološki, kožni, mišićni, skeletni, nervni, polni i ekskretorni (urinarni). Organski sistemi mogu biti izgrađeni od organa koji su samo funkcionalno povezani, kao što su žlezde sa unutrašnjim lučenjem u sklopu endokrinog sistema. Organizam je anatomska i funkcionalna celina u kojoj koordinirano rade organi i organski sistemi.

Homeostaza

Koordinisan rad organskih sistema i njihov ukupan efekat je održavanje stalnosti unutrašnje sredine u relativno uskim granicama je homeostaza. Ona održava nezavisnost organizma od promena u spoljašnjoj sredini.

Homeostaza

Literatura

  • Ćurčić, B: Razviće životinja, Naučna knjiga, Beograd, 1990.
  • Hale. W, G, Morgham, J, P: Školska enciklopedija biologije, Knjiga-komerc, Beograd
  • Kalezić, M: Osnovi morfologije kičmenjaka, ZUNS, beograd, 2001
  • Mariček, Magdalena, Ćurčić, B, Radović, I: Specijalna zoologija. naučna knjiga, Beograd, 1986
  • Milin J. i saradnici: Embriologija, Univerzitet u Novom Sadu, 1997.
  • Pantić, V:Biologija ćelije, Univerzitet u Beogradu, Beograd, 1997.
  • Pantić, V: Embriologija, Naučna knjiga, beograd, 1989.
  • Popović S: Embriologija čoveka, Dečije novine, Beograd, 1990.
  • Trpinac, D: Histologija, Kuća štampe, Beograd, 2001.
  • Šerban, M, Nada: Pokretne i nepokretne ćelije - uvod u histologiju, Savremena administracija, Beograd, 1995