Gametogeneza

Izvor: Bionet Škola
Idi na navigaciju Idi na pretragu
Gametogeneza: a) spermatogeneza (levo); b) oogeneza (desno)

Gametogeneza je prva faza ontogenetskog razvića u toku koje od prvobitnih (primordijalnih), nediferenciranih germinativnih ćelija sa diploidnim brojem hromozoma nastaju haploidni visoko diferencirani gameti (polne ćelije). Primordijalne germinativne (klicine) ćelije se umnožavaju mitotičkim deobama i u muškom polu nazivaju se spermatogonije, a u ženskom oogonije (ovogonije). Od sprematogonija i oogonija mejozom nastaju spermatozoidi, u muškom i jajne ćelije u ženskom polu.

Obrazovanje dve vrste, po obliku i funkcijama različitih, polnih ćelija je prilagođenost na polno razmnožavanje pri kome dolazi do kombinovanja naslednog materijala roditelja. Prednost polnog razmnožavanja je što se njime dobija potomstvo s novim kombinacijama gena pa prema tome i osobina. Time se postiže velika raznovrsnost potomstva koja omogućava bolju prilagođenost promenama uslova spoljašnje sredine i evoluciju živog sveta.

Prilagođenost na polno razmnožavanje dovela je do podele svih ćelija u organizmu na dve kategorije :

 • telesne (somatske) ćelije i
 • polne ćelije (gameti).

Telesne ćelije izgrađuju sva tkiva i organe, a polne se nalaze u tkivu polnih žlezda (gonada). Dok se telesne ćelije razmnožavaju mitozom, polne ćelije sazrevaju mejozom.

Faze gametogeneze

Gametogeneza se kod muškarca odvija u semenim kanalićima testisa (muške polne žlezde). Može se prema tipu deobe koja se dešava, podeliti na dve faze:

 • mitotička faza ili premejotička faza u kojoj dolazi do umnožavanja i rasta primordijalnih klicinih ćelija.
 • mejotička faza u koja kada je reč o formiranju ženskih gameta, može biti veoma razvučena.

Gametogenezu je moguće podeliti i na tri faze:

 • umnožavanje (proliferacija) u kojoj se primordijalne klicine ćelije mitotički dele (uvećava se broj) dajući gonije koje su slične u oba pola i sadrže diploidan broj hromozoma slično kao telesne ćelije; gonije u ženskom polu označavaju se kao oogonije, a u muškom kao spermatogonije
 • rast, se karakteriše difereciranjem spermatogonija i oogonija u primarne spermatocite i oocite; u ovoj fazi se kod oocita razlikuju dva perioda previtelogeneza (sinteza nukleinskih kiselina) i vitelogeneza (akumulacija hranljivih materija);
 • sazrevanje kroz proces mejoze, koja obuhvata:
  • mejozu I, redukcionu deobu u kojoj se broj hromozoma sa diploidnog smanjuje na upola manji, haploidan broj hromozoma i ** **mejozu II, koja je u stvari mitoza haploidnih ćelija nastalih u mejozi I

Tipovi gametogeneze

Proces nastanka spermatozoida (muški gameti) naziva se spermatogeneza (lat.genesis=postanak, razviće) i odvija se u muškim polnim žlezdama, testisima. Razviće jajnih ćelija je oogeneza ili ovogenaza (lat. ooum, ovum= jajna ćelija) i vrši se kod jedinki ženskog pola u jajnicima.

Vise-podataka2.jpg
Za više podataka pogledati spermatogeneza
Vise-podataka2.jpg
Za više podataka pogledati oogeneza

Literatura

 • Ćurčić, B: Razviće životinja, Naučna knjiga, Beograd, 1990.
 • Popović, S: Embriologija čoveka, Dečije novine, Beograd, 1990
 • Pantić, V: Embriologija, Naučna knjiga, beograd, 1989
 • Hale. W, G, Morgham, J, P: Školska enciklopedija biologije, Knjiga-komerc, Beograd
 • Mariček, Magdalena, Ćurčić, B, Radović, I: Specijalna zoologija. naučna knjiga, Beograd, 1986