Granularni endoplazmatični retikulum

Izvor: Bionet Škola
Idi na navigaciju Idi na pretragu
Granularni ER - crtež
Mikrografija granuliranog endoplazmatičnog retikuluma
Mikrografija granuliranog endoplazmatičnog retikuluma

Granularani endoplazmatični retikulum, granulisani endoplazmin retikulum (naziva se još i rapavi ER) ili skr. gER, je vrsta endoplazmatičnog retikuluma koja je prisutna u svim eukariotskim ćelijama osim spermatozoida. U njemu se odvija sinteza proteina i njihov transport u različite delove ćelije.

Rapavi endoplazmatični retikulum odlikuje prisustvo poliribozoma na površini membrane koja je okrenuta ka citosolu (otuda naziv rapavi ili granularni, jer lat. granulum = zrno). Njegove membrane obrazuju ploče koje su najčešće postavljene paralelno pa dobija izgled spljoštenih kesica naslaganih jedna na drugu. Prostor između ovih membrana je odvojen od citoplazme i naziva se cisterna. Ovaj oblik ER-a gradi spoljašnju membranu jedra.

Sinteza proteina

Na membranama rapavog ER-a odvija se sinteza proteina (translacija) u polizomima (poliribozomima) koji prelaze u prostor između membrana (cisterne) i tu se sakupljaju. Svaki poliribozom sintetiše svoj protein. U endoplazmatičnom retikulumu se formiraju tercijerne strukture proteina i dodaju um se lanci ugljenih hidrata (oligosaharida) u procesu glikozilacije. Na taj način nastaju glikoproteini. Svim sintetisanim proteinima dodaju se istovetni oligosaharidi. Kada je sintetisana dovoljna količina nekog proteina on se pakuje u vezikule koje se odvajaju od membrana granularnog ER-a i prenose do Goldžijevog aparata u kome se vrši njegova dodatna obrada i usmeravanje ka tačnom odredištu u ćeliji. Ako dođe do greške u sintezi proteina, takvi proteini se ne upućuju ka Goldžijevom aparatu već se u cisternama gER razgrađuju.

Proteini koji se sintetišu u rapavom ER-u mogu da se:

1. koriste za izgradnju ćelijskih membrana;

2. transportuju do drugih organela (Goldžijevog aparata, lizozoma)

3. izbacuju u vanćelijsku sredinu procesom egzocitoze (sekretorni proteini).

Magacioniranje jona kalcijuma

Mnoge ćelijske funkcije zavise od koncentracije jona Ca. Održavanje homeostaze jona kalcijuma je još jedna od uloga rapavog ER-a u kome se ovi joni magacioniraju. Joni kalcijuma u cisternama rapavog ER-a mogu biti slobodni ili vezani za određene proteine.

Literatura

  • Šerban, M, Nada: Ćelija - strukture i oblici, ZUNS, Beograd, 2001
  • Grozdanović-Radovanović, Jelena: Citologija, ZUNS, Beograd, 2000
  • Pantić, R, V: Biologija ćelije, Univerzitet u Beogradu, beograd, 1997
  • Diklić, Vukosava, Kosanović, Marija, Dukić, Smiljka, Nikoliš, Jovanka: Biologija sa humanom genetikom, Grafopan, Beograd, 2001
  • Petrović, N, Đorđe: Osnovi enzimologije, ZUNS, Beograd, 1998.
Snežana Trifunović, dipl. biolog
Sign 5.gif
Tekst nije završen - radovi su u toku