Hemotrofi

Izvor: Bionet Škola
Idi na navigaciju Idi na pretragu

Hemotrofi ili hemoautotrofi (hemosintetički) su organizmi (bakterije) koji energiju za sinteze organskih materija dobijaju putem oksidacije nekih neorganskih jedinjenja. Sam proces se naziva hemosinteza i karakterističan je za neke vrste bakterija.

U zavisnosti od neorganskih materije koje oksidišu hemosintetičke bakterije se dele na:

1.nitrifikacione bakterije, oksiduju jedinjenja azota i imaju glavnu ulogu u njegovom kruženju na našoj planeti; razlikuju se dve vrste ovih bakterije:

NH4+ + 1½O2 —> NO2- + H2O + 2H+
NO2- + 1½O2 —> NO3-

Obe vrste bakterije omogućavaju biljkama da iz zemljišta koriste soli azota pošto ne mogu da apsorbuju atmosferski azot. Na taj način one vrše prirodno obogaćivanje zemljišta solima azota. Nitrifikacione bakterije su aerobni organizmi pa kada u zemljištu nema kiseonika njihovo dejstvo prestaje te se onda aktiviraju anaerobne denitrifikacione bakterije. Ove bakterije redukuju nitrite i nitrate do elementarnog azota. Proces denitrifikacije se u prirodnim uslovima može sprečiti stalnim preoravanjem zemljišta čime se omogućava njegova ventilacija.

2. gvožđevite bakterije oksidišu soli gvožđa i nalaze se u vodama bogatim fero-jedinjenjima;

3. sumporne bakterije oksidišu vodonik-sulfid do sumpora koji se sakuplja u njihovom telu; vodonične bakterije oksidišu vodonik.

4.metanske bakterije vrše oksidaciju metana

Literatura

  • Grozdanović-Radovanović, Jelena: Citologija, ZUNS, Beograd, 2000
  • Diklić, Vukosava, Kosanović, Marija, Dukić, Smiljka, Nikoliš, Jovanka: Biologija sa humanom genetikom, Grafopan, Beograd, 2001
  • Pantić, R, V: Biologija ćelije, Univerzitet u Beogradu, beograd, 1997
  • Petrović, N, Đorđe: Osnovi enzimologije, ZUNS, Beograd, 1998
  • Šerban, M, Nada: Ćelija - strukture i oblici, ZUNS, Beograd, 2001