Hormoni hipotalamusa

Izvor: Bionet Škola
Idi na navigaciju Idi na pretragu
Hormoni hipotalamusa regulišu lučenje hormona štitne, nadbubrežne žlezde i polnih žlezda

Hormoni hipotalamusa stvaraju se u njegovim neurosekretornim ćelijama i kontrolišu lučenje hormona adenohipofize sa kojom su anatomski u vezi preko hipofizne peteljke. Imaju proteinsku i polipeptidnu strukturu, mada ima i onih koji su derivati aminokiselina. Predstavljaju vezu između određenih delova CNS-a (posebno limbičkog sistema), preko hipotalamo-adenohipofiznog trakta, sa drugim organima u kojima se stvaraju hormoni.

Hormoni i rilizing faktori

Određeni hormoni su dobro proučeni tako da je poznat redosled aminokiselina u njihovom polipeptidnom lancu, dok drugi nisu tako dobro proučeni pa se još uvek nazivaju rilizing (oslobađajući) faktorima (engl. releasing factor).

Prema dejstvu na hipofizu, kod čoveka se mogu razlikovati:

1. oslobađajući hormoni ili faktori koji stimulišu lučenje (liberini) određenih hormona hipofize:

2. inhibitori sinteze hipofiznih hormona (statini):

Prema tome, jasno se mogu razlikovati dva tipa hormonskog rilizing sistema hipotalamusa:

  • jedan tip čine neurohormoni koji pojedinačno deluju na tropine (stimuline) hipofize;
  • drugi tip čine hormoni koji deluju u paru tako što jedan deluje stimulirajuće, a drugi inhibirajuće na lučenje određenog hormona hipofize; takvi su parovi:PRF/PRIF, GHRF/GHRIF, MSHRF/inhibitorni faktor za melanotropin

Literatura

  • Babskij, E,B, Zubkov, A,A, Kosickij, G, I, Hodorov, B, I. (1971): Fiziologija čoveka, Naučna knjiga, Beograd
  • Davidović, Vukosava (2003): Fiziologija I, ZUNS, Beograd
  • Petrović, M. V. (1991): Uporedna fiziologija (I deo), ZUNS, Beograd
  • Petrović, Jelena, Crkvenjakov, R, Kojić, Milka, Savić, Ana (1980): Biohemija i molekularna biologija sa praktikumom (za IV raz. usmerenog obrazovanja), Naučna knjiga, Beograd
  • Tadžer, I (1976): Opšta patološka fiziologija, medicinska knjiga, Beograd-Zagreb
Snežana Trifunović, dipl. biolog