Hromozom 15 (čovek)

Izvor: Bionet Škola
Idi na navigaciju Idi na pretragu
mapiran hromozom 15 - idiogram

Hromozom 15 je autozomni hromozom petnaesti po veličini u humanom kariotipu. Prema položaju centromere pripada akrocentričnim hromozomima. Prema Denverskoj konferenciji iz 1960. g. svrstan je u D grupu. Izgrađen je od 106 miliona parova baza DNK što predstavlja 3-3,5% ukupne količine DNK u ćeliji. Procenjuje se da ovaj hromozom verovatno sadrži 600 do 700 gena koji nose uputstvo za sintezu proteina. Ovi proteini obavljaju niz različitih funkcija u organizmu.

Somatska (telesna) ćelija čoveka ima 46 hromozomoma, sparenih u 23 para sličnih, homologih hromozoma. Izuzetak su ćelije u muškom polu gde je jedan par različitih, heterologih hromozoma (X i Y hromozomi). U svakom od parova jedan hromozom potiče od majke, a drugi od oca. Prema tome, naše ćelije imaju dve kopije hromozoma 15 (jedna poreklom od majke, a druga od oca) ili par ovih hromozoma.

Mapirani geni i bolesti/poremećaji

Mutacije gena mapiranih na ovom hromozomu uzrokuju sledeće bolesti i poremećaje:

 • sklonost esencijanoj hipertenziji
 • difuzni, krupnoćelijski limfom
 • Prader-Willi sindrom
 • Angelmann-ov sindrom
 • Gricellijev sindrom
 • Shprintzen-Goldberg sindrom
 • Blumov sindrom
 • Prader-Willi-Angelmann sindrom
 • Tej-Saksova bolest
 • otoskelroza
 • karcinom debelog creva
 • disleksija
 • ginekomastija
 • albinizam, okulokutani, tip 2 i očni
 • insulin-zaisna šećerna bolest
 • juvenilna mijoklonična epilepsija
 • noćna epilepsija, čeonog lobusa, tip 2

Pogledati

Snežana Trifunović, dipl. biolog

Literatura

 • Tucić, N, Matić, Gordana: O genima i ljudima, Centar za primenjenu psihologiju, Beograd, 2002.
 • Marinković, D, Tucić, N, Kekić, V: Genetika, Naučna knjiga, Beograd
 • Tatić, S, Kostić, G, Tatić, B: Humani genom, ZUNS, Beograd, 2002.
 • Matić, Gordana: Osnovi molekularne biologije, Zavet, Beograd, 1997.
 • Ridli, M: Genom - autobiografija vrste u 23 poglavlja, Plato, Beograd, 2001.
 • Prentis S: Biotehnologija, Školska knjiga, Zagreb, 1991.
 • Dumanović, J, marinković, D, Denić, M: Genetički rečnik, Beograd, 1985.
 • Kosanović, M, Diklić, V: Odabrana poglavlja iz humane genetike, Beograd, 1986.
 • Švob, T. i sradnici: Osnovi opće i humane genetike, Školska knjiga, Zagreb, 1990.
Hromozomi čoveka

{1} {2} {3} {4} {5} {6} {7} {8} {9} {10} {11} {12} {13} {14} {15} {16} {17} {18} {19} {20} {21} {22} {X} {Y}