Hydrocharitaceae

Izvor: Bionet Škola
Idi na navigaciju Idi na pretragu

Familija Hydrocharitaceae je grupa monokotiledonih skrivenosemenica klasifikovana u red Alismatales. To su slatkovodne, brakčate submerzne ili marinske biljke. Obično plutaju na vodi, a pojedine se razvijaju ispod površine vode. U ovu familiju spadaju zeljaste jednogodišnje ili višegodišnje biljke. Široko su rasprostranjene. Naseljavaju centralne delove Severne Amerike, severne i istočne predele Južne Amerike, Evropu, Centralnu i Jugoistočnu Aziju, kao i delove severne Australnije. Pored toga nalaze se i u Indijskom okeanu, kao i u delovima Tihog okeana. To su slatkovodne, brakčate submerzne ili marinske biljke. Pojedine biljke ove familije su kultivisane kao ukrasne biljke, a neke spadaju u kategoriju korova.

Morfologija

U morfološkom smislu možemo razlikovati dva tipa biljaka ove familije. U prvi tip spadaju predstavnici koji poseduju puzeći monopodijalni rizom i listove raspoređene u dva vertikalna niza. U drugi tip spadaju biljke koje se karakterišu uspravnim stablom sa korenovima i spiralno raspoređenim listovima. Listovi su im najčešće linearni. Mogu biti sa peteljkom ili sedeći. Mogu biti pojedinačni ili grupisani u rozetu. Često se karakterišu nazubljenim obodom. ponekad su pri osnovi stabla pločasti i u pazuhu sadrže dve intravaginalne ljuspe. Lisna nervatura je paralelna. Dužina hromozoma iznosi (0,8)-2-10 mikrometara.

Cvetovi mogu biti pojedinačni ili grupisani u terminalne, lateralne ili auksilijarne cvasti. Cvetovi mogu biti sa cvetnom drškom ili bez nje. Ukoliko su cvetovi jednopolni onda su dvodome biljke. Pojedine vrste su dvopolne. Perijant je najčešće prisutan, ali kod pojedinih predstavnika potpuno odsustvuje. Cvetovi su različitih dimenzija. Mogu biti veoma sitni ili znatnih dimenzija. Aktinomorfni su i tročlani, a cvetne brakteole su prisutne. Krunični listići su pojedinačni i zelene boje. Čašica se sastoji od tri listića koji su najčešće slobodni. Bele do ružičaste su boje. Andreceum se sastoji od jednog, dva ili tri prašnika. Plodnik ja apokarpan, podcvetan. Sastoji se od jednog, tri ili većeg broja oplodnih listića. Oplodni listići sadrže samo jedan lokulus. Placentacija je parijetalna, laminarna. Plod je bobica, čaura ili tvrda orašica. U jednom lokulusu može da se nađe nekoliko (2-10) semenki ili veći broj. Semenke su okruglog ili elipsoidnog oblika. Površina im je više-manje glatka ili se na njoj nalaze manje dlačice. Oprašivanje cvetova je najčešće visoko specijalizovano.

Klasifikacija

U okviru ove grupe monokotiledonih skrivenosemenica se nalazi 18 rodova u koje je klasifikovano oko 116 vrsta. Stariji klasifikacioni sistemi su u okviru familije Hydrocharitaceae razlikovali tri podfamilije: Hydrocharitoideae, Thalassoideae и Halophiloideae. Prema najnovijim podelama ove familije, koje su zasnovane na molekularnobiološkim analizama, familija je podeljena u četiri podfamilije:

Literatura

1. Kojić M., Pekić S., Dajić Z.: Botanika, Izdavačka kuća Draganić, Beograd, 2004.

2. Domac R.: Osnovi sistematske botanike, PMF, Zagreb, 1964.

3. Jakovljević S.: Opšta botanika, Naučna knjiga, Beograd, 1960.

4. Suvorov V. V.: Botanika, Kolos, Moskva, 1961.

5. Dajić Z., Ljubojević L. i drugi: Praktikum iz morfologije i sistematike biljaka, Izdavačka kuća Draganić, Beograd, 2004.

6. Tatić B., Blečić V.: Sistematika i filogenija viših biljaka, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd, 2002.

Autor teksta:
Stefanpotpis3.jpg
prezentacija