K

Izvor: Bionet Škola
Idi na navigaciju Idi na pretragu
Slovo k.gif

Kanibalizam je konzumiranje mesa pripadnika sopstvene vrste. Sreće se kod životinja, kao npr. bogomoljke kada ženka posle parenja pojede mužjaka. U ljudskoj vrsti se sreće kao deo verskog rituala ili shvatanja kao što je to bilo kod Asteka ili Papuanaca. Bolest kuru je u plemenu Fore (Papua Nova Gvineja) preneta i odnela mnoge živote.

Kariogram predstavlja skup svih hromozoma jedne ćelije koji su poređani po velićini i obliku.

Kariotip - vidi hromozomi

Karnivori (od. grč. carn = telo i vorus = ishrana) su životinje koje se hrane hranom životinjskog porekla.

Kaspaze (enzimi smrti) su enzimi neophodni za odvijanje apoptoze. U ćeliji su prisutni u neaktivnom obliku, kao proenzimi, a aktiviraju se tek kada ćelija otpočne sa apoptozom.

Katadrome vrste - vrste koje žive u slatkim vodama, a razmnožavaju se u slanim vodama. Primer jegulja (Anguilla angullla).

Klasična genetika proučava mehanizme prenošenja naslednih faktora sa roditelja na potomke.

Klima - stanje atmosfere određenog područja u toku dužeg vremenskog perioda.

Kodon - tripleti nukleotida u iRNK koji su komplementarni tripletima nukleotida na DNK. Postoje:

  • Završni ili terminacioni kodoni koji ne nose informaciju ni za jednu aminokiselinu i odredjuju kraj polipeptidnog lanaca (to su kodoni UAA, UAG, UGA)
  • Izrođeni ili degenerisani kodoni, takozvani sinonimi, gde vise različitih kodona određuje položaj jedne aminokiseline u polipeptidnom lancu
  • Dvosmisleni kodon - jedan kodon povezuje više aminokiselina.
  • Inicijalni kodoni su AUG i GUG, koji ako se nadju na početku iRNK kodiraju tRNk koja nosi metionin, a ako su u sredini iRNA tada odredjuju položaj metionina (AUG), odnosno valina (GUG).

Kolini - hemijski inhibitori viših biljaka koji utiču na rast i razvoj viših biljaka.

Komensalizam ( + / 0 ) – odnos između dve jedinke koji je za jednu pozitivan (komensal), a za drugu neutralan.

Kompeticija ( - / - ) - odnos između dve jedinke u kom se one mođusobno tekmiče prilikom iskorišćavanja prirodnih resursa koji su ograničeni i obostrano potrebni. Kompeticija može biti intraspecijska i interspecijska. Strategija prirode je da se izbegne kompeticija, te je retka u prirodi.

Kongenitalne anomalije su oštećenja u strukturi organa i tkiva koje nastaju tokom embrionalnog i fetalnog razvića i uočavaju se na rođenju. Uzroci njihovog nastanka mogu biti različiti: multifaktorijalni, mutacije gena, promene na hromozomima, dejstvo teratogena pa čak i nepoznati.

Konzervaciona biologija - naučna disciplina čiji je predmet istra­ži­vanja usmeren na prepoznavanje i razumevanje faktora i procesa koji utiču na gubi­tak biodiverziteta, ali istovremeno i otkrivanje mehanizama koji omogućuju nje­govu zaštitu i oporavak. Osnovni naučni cilj savremene konzervacione biologije je očuvanje i zaštita visoke specijske raznovrsnosti, odnosno biodiverziteta na nivou planete. (Radović, 2005).

Kopitnjak (konjsko kopito, kopitnik, omiljnik, leskovnjača, tamnjanče), lat. Asarum europaeum, je veoma varijabilna vrsta višegodišnje zeljaste biljke iz porodice vučjih jabuka (Aristolochiaceae).

Korernikola – stanovnici pećina.

Kosmopoliti (gr. kosmos - vasiona; polites = građanin), organizmi koji su prilagođeni na život u svim sredinama na planeti Zemlji. Kosmopolitima pripadaju bakterije, neke vrste trava i dr.

Krinohalofite – halofite koje su mezomorfne građe i koje putem gutacije izlučuju soli na svojoj površini.

Kriofili – vrste koje su prilagođene na život na niskim temperaturama. Tu spadaju stanovnici polarne flore i faune, visokih planina i hladnih mora.

Kriofite – biljke hladnih i fizički suvih staništa, primer visoke planine.

Kriptofite – biljke čiji nadzemni organi u potpunosti izumiru tokom nepovoljnog perioda godine, a pupoljci se nalaze u podzemnim organima.

Kriste mitohondrija, pregrade (grebeni) koje gradi unutrašnja membrana mitohondrija životinjskih ćelija.

Krosing-over (Crossing over) predstavlja razmenu odgovarajućih delova hromatida homologih hromozoma i dešava se u toku mejotičke deobe na stupnju hromozomskih tetrada. Predstavlja jedan od izvora genetičke varijabilnosti u populacijama.

Kserofili - organizmi suvih staništa.

Kserofite – biljke sušnih staništa.

Kserotermije – biljke sušnih staništa, sa visokom temperaturom i intenzivnim sunčevim zračenjem, primer pustinje.

Biološki rečnik

A ~ B ~ C ~ Č ~ Ć ~ D ~ ~ Đ ~ E ~ F ~ G ~ H ~ I ~ J ~ K ~ L LJ ~ M ~ N ~ NJ ~ O ~ P ~ R ~ S ~ Š ~ T ~ U ~ V ~ Z ~ Ž ~ X ~ Y