Kategorije ugroženosti

Izvor: Bionet Škola
Idi na navigaciju Idi na pretragu

Kategorizacija ugroženosti

IUCN kategorije ugroženosti

  • EXTINCT (EX) - takson je izumro kada nema sumnje da je poslednja jedinka nestala
  • EXTINCT IN THE WILD (EW) - izumrle u divljini, ali postoje u zarobljeništvu
  • CRITICALLY ENDANGERED (CR) - sa ekstremno visokim rizikom od izumiranja u bliskoj budućnosti
  • ENDANGERED (EN) - kritično ugrožene u bliskoj budućnosti
  • VULNERABLE (VU) - nije kritično ugrožen i ugrožen ali preti izumiranje u budućnosti
  • LOWER RISK (LR) - potrebna je procena ali ne spada u gornje kategorije i ima tri oblika:
  • Conservation Dependent (cd) = zavisne od očuvanja, posmatraće se 5 godina da se vidi, ulaze li u gornje kategorije
  • Near Threatened (nt) = skoro ugrožene, blizu je VULNERABLE (VU)
  • Least Concern (lc) = zadnja briga, ne spada u (cd) i (nt)
  • DATA DEFICIENT (DD) - nedostaju podaci
  • NOT EVALUATED (NE) - nije upoređena prema kriterijumima

Ostale kategorije

  • E - evropska crvena lista
  • BRN- Bern (međunarodna konvencija o očuvanju Evropske divljine i prirodnih staništa) = Convention on the *Conservation of European Wildlife and Natural Habitats, 1979 (Bern Convention)
  • B- Bonn (međunarodna konvencija o očuvanju migratornih vrsta divljih životinja) = Convention on the Conservation of Migratory Species of Wild Animals, 1979 (Bonn Convention)
  • BN - BNatSchG i BArtSchV (nemačko zakonodavstvo)
  • CITES - Konvencija o međunarodnoj trgovini ugroženim divljim vrstama biljaka i životinja
  • CORINE - Biotop projekat

Literatura

  • www.well.org.yu/Kategorizacija.htm Vodozemci Srbije