Periferni nervni sistem

Izvor: Bionet Škola
Idi na navigaciju Idi na pretragu
Peripheral nervous system.jpg

Periferni nervni sistem sačinjavaju nervna vlakna koja se nalaze van struktura CNS-a, a polaze sa moždanog stabla i kičmene moždine i obrazujui:

 • moždane (glavene) nerve
 • kičmene nerve
 • nervne čvorove (ganglioni).

Kičmeni nervi (nervi spinalis)

Kod čoveka ih ima 31 par i polaze sa kičmene moždine pomoću dva korena:

 • prednji koren (radix anterior), polazi sa prednjih rogova sive mase kičmene moždine;
 • zadnji koren (radix posterior), polazi sa zadnjih rogova kičmene moždine.

Prednji i zadnji koren se spajaju u zajednički kičmeni nerv. Po izlasku iz kićmene moždine , nervi formiraju spletove (plexus) od koji polaze nervi za pojedine delove tela.

Reading.gif
Za više podataka pogledati Kičmeni nervi

Moždani nervi (n. cranialis)

Od odgovarajućih jedara u moždanom stablu polazi kod čoveka 12 pari moždanih nerava, koji su prema redosledu izbijanja obeleženi su brojevima od I - XII. Kod kičmenjaka postoji još jedan par, n. terminalis, obeležen kao 0. par.

Prema vrsti nervnih vlakana koje sadrže dele se na:

 • senzitivne
 • motorne
 • senzitivno-motorne (mešovite).
Reading.gif
Za više podataka pogledati Moždani nervi

Nervni čvorovi

Skupovi tela nervnih ćelija nazivaju se nervni čvorovi (ganglioni) i kod čoveka su pridodati:

 • autonomnom nervnom sistemu
 • pojedinim moždanim nervima
 • svim kičmenim nervima.
Reading.gif
Za više podataka pogledati Nervni čvor

Literatura

 • Ćurčić, B: Razviće životinja, Naučna knjiga, Beograd, 1990.
 • Hale. W, G, Morgham, J, P: Školska enciklopedija biologije, Knjiga-komerc, Beograd
 • Kalezić, M: Osnovi morfologije kičmenjaka, ZUNS, beograd, 2001
 • Mariček, Magdalena, Ćurčić, B, Radović, I: Specijalna zoologija. naučna knjiga, Beograd, 1986
 • Milin J. i saradnici: Embriologija, Univerzitet u Novom Sadu, 1997.
 • Pantić, V:Biologija ćelije, Univerzitet u Beogradu, Beograd, 1997.
 • Pantić, V: Embriologija, Naučna knjiga, beograd, 1989.
 • Popović S: Embriologija čoveka, Dečije novine, Beograd, 1990.
 • Trpinac, D: Histologija, Kuća štampe, Beograd, 2001.
 • Šerban, M, Nada: Pokretne i nepokretne ćelije - uvod u histologiju, Savremena administracija, Beograd, 1995