Simetrija životinja

Izvor: Bionet Škola
(preusmereno sa Simetrija)
Idi na navigaciju Idi na pretragu
Sferična simetrija kod radiolarija
Radijalna simetrija kod dupljara
Bilateralna simetrija

Simetrija je organizacija delova tela prema određenim osama simetrije. Prema tome sve životinje možemo da razvrstamo u dve grupe : asimetrične i simetrične. Telo asimetričnih životinja ne može se podeliti na jednake delove. Simetrične životinje mogu biti sferično, radijalno ili bilateralno simetrične.

Sferično simetrični organizmi imaju loptast oblik tela. Kroz centar njihovog tela je moguće povući neograničen broj homopolnih osa i kroz njih postaviti isto toliko ravni simetrije (vidi sliku). Homopolna osa je prava čiji su krajevi (polovi) međusobno jednaki. Ravan simetrije deli telo na dve simetrične (jednake) polovine.

Radijalno simetrični organizmi imaju cilindričan oblik tela. Kroz njihovo telo je moguće povući jednu hetropolnu osu i kroz nju postaviti bezbroj ravni simetrije. Heteropolna osa je prava čiji se krajevi razlikuju tako što se npr. na jednom kraju nalaze usta (oralni kraj), a na drugom anus (aboralni kraj).

Bilateralno (dvostruko ili dvobočno) simetrični organizmi su oni kroz čije telo je moguće povući tri ose, ali se samo kroz jednu od njih može postaviti ravan simetrije. Dve ose su heteropolne i to su : leđno-trbušna (sagitalna) i uzdužna (longitudinalna). Homopolna je poprečna (transferzalna) osa. Ravan koja prolazi po uzdužnoj i sagitalnoj osi ( sagitalna ravan) deli telo na dve simetrične polovine – levu i desnu.

Literatura

  • Biblioteka Planeta Zemlja i život na njoj, Čovek i životinjski svet,ZUNS i Srpsko biološko društvo, Beograd, 1987.
  • Dogelj, V,A: Zoologija beskičmenjaka, Naučna knjiga, beograd, 1971.
  • Krunić, M: Zoologija invertebrata 1, Naučna knjiga, Beograd, 1977.
  • Krunić, M: Zoologija invertebrata 2, Naučna knjiga, Beograd, 1979.
  • Mariček, Magdalena, Ćurčić, B, Radović, I: Specijalna zoologija, Naučna knjiga, Beograd, 1986.
  • Matoničkin, I, Habdija, I, Primc - Habdija, B: Beskralješnjaci - bilogija nižih avertebrata, Školska knjiga, Zagreb, 1998.
  • Marcon, E, Mongini, M: Sve životinje sveta, IRO Vuk Karadžić, Beograd, 1986.
  • Radović, I, Petrov, Brigita: Raznovrsnost života 1 - struktura i funkcija, Biološki fakultet Beograd i Stylos *Novi Sad, Beograd, 2001.
  • Ratajac, Ružica: Zoologija za studente Poljoprivrednog fakulteta, PMF u Novom Sadu i MP Stylos Novi Sad, 1995.
  • Petrov, Brigita, Radović, I,Miličić, Dragana, Petrov, I: Opšta i sistematska zoologija (praktikum), Biološki fakultet, Beograd, 2000
Snežana Trifunović, dipl. biolog