Stefan Grozdanović

Izvor: Bionet Škola
Idi na navigaciju Idi na pretragu
Grozdanovic.jpg
Stefan Grozdanović, M. Sc. rođen je 9. maja 1990. u Požarevcu, gde i danas živi.

U Požarevcu je završio osnovnu školu (,,Dositej Obradović’’), srednju Medicinsku školu (opšte-oglednog usmerenja) i osnovne (strukovne) prirodno-matematičke studije (prvog stepena) na ekološkom odseku Visoke tehničke škole strukovnih studija, stekavši stručno zvanje strukovnog inženjera. Prosečna ocena tokom studiranja bila je 9,32, a diplomirao je (u roku) ocenom 10,00 na predmetu Biologija (I). Master diplomske (akademske) prirodno-matematičke studije (drugog stepena) upisuje na ekološkom odseku beogradskog Fakulteta za ekologiju i zaštitu životne sredine univerziteta čiji osnivač nije država, dobivši stručno zvanje mastera nauka. Prosečna ocena tokom studija bila je 10,00 i diplomirao je (u roku) ocenom 10,00 na predmetu Genotoksikologija sa citogenetikom.

Do sada je objavio više od 10 radova, koji su publikovani (na srpskom i engleskom jeziku) u: časopisima sa SCI liste (kategorije M51), glasnicima (M53 kategorije), zbornicima i knjigama radova, knjigama izvoda radova, autorizovanim diskovima, .... Učestvovao je i na više od pet javnih skupova (na srpskom i engleskom jeziku) uključujući: stručne simpozijume u okviru međunarodnih projekata, međunarodne konferencije, savetovanja i predavanja po pozivu sa međunarodnim učešćem, tribine, .... U svom naučno-istraživačkom radu biologiju, ekologiju i nauku o životnoj sredini kombinuje sa medicinom, antropologijom, arheologijom, paleontologijom, .... Član je više udruženja i klubova.

Kontakt: stefangpo@hotmail.com

Na stranicama Bionet škole piše tekstove za kategorije:

Objavljeni tekstovi u Bionet školi

Objavljeni seminarski radovi i eseji