T

Izvor: Bionet Škola
Idi na navigaciju Idi na pretragu

Tajga je tip četinarskih šuma koje se nalaze na severnim umerene zone severne hemisfere, koje su cirkumpolarno rasprostranjene u Evropi, Aziji i Severnoj Americi.

Taksije su reakcije kretanja kod jednoćelijskih organizama ili kod nekih ćelija u višećelijskom organizmu. Tu je bitno da se čitav ćelijski organizam kreće pod uticajem neke draži.

Takson je grupa srodnih organizama koje po stepenu srodstva možemo klasifikovati taksonomske kategorije vrste, rodove, familije, redove, klase, razdele, carstva, domene i još mnogobrojne dopunske kategorije.

Taksonomske kategorije su apstraktni pojmovi za hijerarhijski niz nivoa (rangova) u koje se izdvajaju taksoni, odnosno grupe srodnih organizama koje realno postoje u prirodi.

Talasemija je jedna vrsta anemije kod ljudi; determiniasna je dominantnim alelom (T). Homozigot (TT) prouzrokuje vrlo jak oblik anemije (talasemia major), dok je kod heterozigotnih nosilaca (Tt) anemija izražena u blažem obliku (t. minor). Osobe koje boluju od t. major umiru pre nasltupanja polne zrelosti.

Tegmine su prednji par krila insekata pravokrilaca, kožasto-pergamentnog izgleda, sa zadebljalim, dosta uprošćenom uzdužnom nervaturom. Tegmine služe kao zaštita nežnih širokih zadnjih krila, koje su u mirovanju lepezasto složene pod njima.

Tekodontni zubi – zubi koji su usađeni svojim osnovama u posebne šupljine (alveole) viličnih kostiju. Po pravilu su diferencirani na slobodnu zubnu krunicu i zubni koren.(sisari i krokodili).

Teleologija je shvatanje po kome su organi, strukture i funkcije organizma nastale u evoluciji s obzirom na cilj koji vrsta, odnosno jedinka treba da postigne.

Telitokija je oblik partenogeneze pri kojoj se potomstvo sastoji od samih ženki.

Telomere se nalaze na krajevima krakova hromozoma. Telomere su specijalne kratke ponovljive sekvence DNK (kod sisara 5'-TTAGGG-3') koje se dodaju krajevima hromozoma eukariota uz učešće enzima telomeraze. Telomere osiguravaju stabilnost hromozoma tj. ako dođe gubitka telomera, krajevi hromozoma teže da se spoje i obrazuju prstenast ili dicentrični hromozom.

Telolecitne (izrazito telolecitne ili polilecitne) su jajne ćelije koje sadrže veliku količinu, gusto napakovanog žumanceta, dok je citoplazma sa jedrom svedena ili na mali disk koji leži na tom žumancetu (jajne ćelije ptica) ili na pojas oko žumanceta koje je u centru pa se nazivaju i centrolecitne (kod insekata).

Telomorfoza je pravac evolucije koji vodi specijalizaciji na određene životne uslove.

Tentakule su izraštaji oko usnog otvora kod različitih grupa beskičmenjaka.

Teorija panspermije je teorija prema kojoj u kosmosu postoji sveopšta rasprostranjenost "semena života".

Terikola – stanovnici rastresitog zemljišta.

Teritorijalna izolacija je prostorna izolovanost različitih populacija iste vrste, putem koje može doći do nagomilavanja razlika među njima i da to rezultira u postepenom nastanku novih vrsta.

Terminalizacija predstavlja proširenje hijazmi među homologim hromozomima od sredine ka periferiji bivalenta, koje počinje od diplotena, a traje sve do metafaze redukcione deobe.

Termonastije su nastični pokreti rastenja izazvani promenama temperature. Termonastični pokreti su česta pojava kod cvetova, čiji cvetni listići ili cvetne drške reaguju pokretima savijanja na promene temperature.

Termofili – vrste čiji je optimum životnih aktivnsti na višim temperaturama. Stanovnici termalnih vrela i pustinjske organizmi

Termotaksis – aktivno traženje termičih uslova pod kojima se mogu odvijati životni procesi sa najmanje utroška energije. Izbor pogodnog mesta za stanovanje u odnosu na temepraturu.

Terofite – jednogodišnje biljke koje nepovoljan period godine preživljavaju u obliku semena, odnosno ploda.

Testisi ili semenici su muške polne žlezde koje proizvode spermatozoide (muške polne ćelije).

Tiflozolis je ulegnuće srednjeg creva kod nekih mekušaca koji se hrane siromašom hranom.

Tiroksin je hormon koga luči štitna žlezda (gl. tireoidea).

Transferzalna osa je homopolna osa simetrije bilateralno simetričnih životinja koja prolazi sa jednog boka na drugi.

Transportne vezikule predstavljaju transportni sistem u samoj ćeliji tako što prenose materije između različitih organela.

Transportna RNK je vrsta RNK koja učestvuje u sintezi proteina tako što prenosi aminokiseline do ribozoma i prevodi uputstvo iz iRNK.

Trigliceridi su prosti lipidi koji se sastoje od tri molekula masnih kiselina i alkohola glicerola.

Trihobotrije su čulne dlačice koje primaju mehaničke draži, strujanja vazduha kod arahnida.

Trihociste su organele kod pojedinih predstavnika protista koje luče sekrete koji u dodiru sa vodom formiraju štapiće kojima se štite od predatora.

Trihoskalide su venac izraštaja (skalida) na glavi Kinorhyncha koji ima čulnu funkciju.

Triploid je telesna ćelija koja sadrži tri hromozomske garniture. Triploidija predstavlja numeričku aberaciju hromozoma. Humane telesne ćelije koje su triploidne sadrže tri garniture po 23 hromozoma (69).

Trofičnost - prirodno svojstvo vodenih ekosistema, predstavlja nivo organske produkcije. Posledica je prirodnog procesa nastanka određene količine i sastava organske materije vodenog ekosistema.

Trofoblast je deo blastule čoveka od koga će se u daljem razviću obrazovati placenta.

Trohofora je tip larve koja je karakteristična za mekušce (Mollusca), člankovite crve (Annelida)i još nekih beskičmenjaka.

Toksociste su organele u ektoplazmi Ciliophora u kojima se nalaze toksini i služe za odbranu.

Torzija je zaokretanje kompleksa plaštanih organa napred za 180 stepeni kod puževa.

Turgor je napetost biljne ćelije koja se postiže pritiskom soka iz vakuole na citoplazmu koja se potiskuje ka zidovima ćelije.

Biološki rečnik

A ~ B ~ C ~ Č ~ Ć ~ D ~ ~ Đ ~ E ~ F ~ G ~ H ~ I ~ J ~ K ~ L LJ ~ M ~ N ~ NJ ~ O ~ P ~ R ~ S ~ Š ~ T ~ U ~ V ~ Z ~ Ž ~ X ~ Y