Telomere

Izvor: Bionet Škola
Idi na navigaciju Idi na pretragu

Telomere su kratki ponovljeni nizovi nukleotida na 3' krajevima hromozoma eukariota značajne za njihovu stabilnost. One štite hromozom od razgradnje egzonukleazama. Prvi ih je opisao Herman Miler (Hermann Muller ) i dao im naziv prema grčom telo što znači kraj, i meros što znači deo, na osnovu njihovog položaja na hromozomima. Ponovljeni nizovi nukleotida vezuju se za specifične proteine u jedinstvenu strukturu na krajevima hromozoma. Ponovljeni nizovi nukleotida razlikuju se kod različitih bioloških vrsta i pod kontrolom su gena. Tako na hromozomima čoveka se nalaze nizovi CCCTAA (od 3' ka 5' kraju). Gubitak telomera, naziva se terminalna delecija, dovodi do formiranja ring-hromozoma.

Telomere imaju višestruke funkcije, ali se pojednostavljeno može reći da predstavljaju neku vrstu zaštitne kape hromozoma jer nisu lepljive, ne reaguju sa krajevima drugih hromozoma i nisu osetljive na razarajuće dejstvo enzima.

Telomerni delovi hromozoma, slično centromerama, sadrže heterohromatin što znači da su neaktivni u transkripciji. Sadrže malo gena, ali su zato bogati ponovljenim nizovima DNK. Replikaciju telomera ovavlja enzim telomeraza, RNK-protein koji je reverzna transkriptaza. Ovaj enzim vrši replikaciju telomera na osnovu RNK kalupa (prajmer).

Vise-podataka2.jpg
Za više podataka pogledati Replikacija

Prilikom svake deobe skraćuju se za određene broj nukleotida tako da prema nekim podacima dužina telomera na rođenju kod čoveka iznosi 10.000 parova baza, a u poznoj starosti samo 500 baznih parova. Starenjem dolazi do njihovog skraćivanja pa izgleda kao da telomere broje deobe, zato se za njih kaže da su biološki sat.

Telomere

Ponovljeni nizovi nukleotida

poznate telomerne sekvence
tip vrsta ponovljeni nizovi (od 5' ка 3' kraju)
kičmenjaci čovek, miš, afrička žaba TTAGGG
gljive Neurospora crassa TTAGGG
Protozoe Trypanosoma, Crithidia TTAGGG
Trepljari Tetrahymena, Glaucoma TTGGGG
Zelene alge Chlamydomonas TTTTAGGG
Insekti Bombyx mori TTAGG
Valjkasti crvi Ascaris lumbricoides TTAGGC
Kvasci Schizosaccharomyces pombe TTAC(A)(C)G(1-8)


Literatura

  • Tucić, N, Matić, Gordana: O genima i ljudima, Centar za primenjenu psihologiju, Beograd, 2002.
  • Marinković, D, Tucić, N, Kekić, V: Genetika, Naučna knjiga, Beograd
  • Tatić, S, Kostić, G, Tatić, B: Humani genom, ZUNS, Beograd, 2002.
  • Matić, Gordana: osnovi molekularne biologije, Zavet, Beograd, 1997.
  • Ridli, M: Genom - autobiografija vrste u 23 poglavlja, Plato, Beograd, 2001.
  • Prentis S: Biotehnologija, Školska knjiga, Zagreb, 1991.
  • Dumanović, J, marinković, D, Denić, M: Genetički rečnik, Beograd, 1985.
  • Kosanović, M, Diklić, V: Odabrana poglavlja iz humane genetike, Beograd, 1986.
  • Lazarević, M: ogledi iz medicinske genetike, beograd, 1986.
  • Švob, T. i sradnici: Osnovi opće i humane genetike, Školska knjiga, Zagreb, 1990.
Snežana Trifunović, dipl. biolog