U

Izvor: Bionet Škola
Idi na navigaciju Idi na pretragu

U

Ugalj predstavlja fosilizovani biljni materijal sačuvan u sedimentima koji je pod uticajem geoloških sila postao kompaktno i kondenzovano ugljenikom bogato gorivo. Smatra se da će dostupne zalihe uglja trajati u narednih 200 godina.

Ugljeni hidrati (šećeri) su organska jedinjenja. Dele se na monosaharide, oligosaharide i polisaharide. Monosaharidi (prosti šećeri) se hidrolizom ne mogu razložiti na prostija jedinjenja. Prema broju ugljenikovih atoma dele se na trioze, tetroze, pentoze (riboza i dezoksiriboza),heksoze (glukoza i fruktoza). Glukoza je glavni izvor energije i osnovni transportni oblik šećera u organizmu kičmenjaka. Oligosaharidi (grč.oligos = malo po broju, siromašno) su izgrađeni od 2-10 monosaharida. Najznačajniji su disaharidi (od 2 monosaharida) kojima pripadaju maltoza, laktoza i saharoza. Polisaharidi su makromolekuli nastali povezivanjem velikog broja monosaharida u dugačke lance (mogu da sadrže na stotine i hiljade monosaharida). Rezervni polisaharidi su magacini energije i kod životinja je to glikogen, a kod biljaka je skrob. Gradivni polisaharidi su celuloza (biljke), hitin (životinje), agar (alge). detaljnije

Ukrštanje u srodstvu ili konsagvinitet predstavlja ukrštanje jedinki koje imaju zajedničkog pretka u jednom od šest najbližih pokoljenja.

Umereno telolecitne, v. mezolecitne

Undulentna membrana je organela koja se nalazi kod pojedinih praživotinja, a nastala je srastanjem biča i pelikule.

Unutrašnje oplođenje je oplođenje koje se vrši u polnim kanalima ženke (kod žene su to jajovodi).

Urne predstavljaju mikroorgane koji se nalaze u celomu predstavnika razdela Sipunculida i najčešće su građeni od dve ćelije.

Urotelični organizmi su životinje kod kojih je završni produkt metabolizma proteina urea.

Biološki rečnik

A ~ B ~ C ~ Č ~ Ć ~ D ~ ~ Đ ~ E ~ F ~ G ~ H ~ I ~ J ~ K ~ L LJ ~ M ~ N ~ NJ ~ O ~ P ~ R ~ S ~ Š ~ T ~ U ~ V ~ Z ~ Ž ~ X ~ Y