Endotel

Izvor: Bionet Škola
Idi na navigaciju Idi na pretragu

Endotelske ćelije (endotel) su mezodermalnog porekla, obrazuju jednoslojan pločast epitel koji sa unutrašnje strane oblaže krvne sudove i srce i održava osnovni metabolizam organizma. Preko njih se razmenjuju različite materije i gasovi između krvi i ćelija tkiva koja se nalaze oko kapilara. Pružaju se paralelno pravcu pružanja kapilara. Kapilari su prisutni unutar svih organa i pored toga što obezbeđuju razmenu materija oni predstavljaju i rezervoar krvi kao i mesto u kome se odvijaju procesi metabolizma.

Građa i osobine endotelske ćelije

Karakteristično za ove ćelije je:

 • tanak sloj citoplazme sa organelama, koji gradi zid kapilara.
 • jedro elipsoidnog oblika, svetlo (euhromatinsko), pokriveno je citoplazmom i štrči u šupljinu kapilara.

U perifernom delu citoplazme nalaze se organele kao što su:

U centralnom delu citoplazme nalaze se intermedijerni filamenti, elementi citoskeleta, dok u drugim delovima ima i aktinskih filamenata.

Endotelske ćelije imaju sposobnost mitotičkih deoba na račun čega kapilari rastu (angiogeneza) ili se obnavljaju posle oštećenja. Na umnožavanje (proliferaciju) ovih ćelija utiču makrofagi verovatno izlučivanjem nekog faktora koji stimuliše deobu ovih ćelija.

Tipovi kapilara

Prema morfologiji, odnosno, karakteristikama citoplazme kapilari se klasifikuju u dva tipa:

 • kontinuirani, sa neprekidnim slojem citoplazme
 • diskontinuirani, kod kojih je na pojedinim mestima kontinuitet prekinut prisustvom pora nazvanih fenestri (prozorčići), kroz koje je ubrzana razmena materije između krvi i tkivnih ćelija.

Kontinuirani kapilari karakteristični su za:

Diskontinuirani kapilari nalaze se u:

 • tkivu jetre;
 • tkivo slezine;
 • kori nadbubrežne žlezde.

Literatura

 • Milin J. i saradnici: Embriologija, Univerzitet u Novom Sadu, 1997.
 • Pantić, V:Biologija ćelije, Univerzitet u Beogradu, Beograd, 1997.
 • Pantić, V: Embriologija, Naučna knjiga, beograd, 1989.
 • Popović S: Embriologija čoveka, Dečije novine, Beograd, 1990.
 • Trpinac, D: Histologija, Kuća štampe, Beograd, 2001.
 • Šerban, M, Nada: Pokretne i nepokretne ćelije - uvod u histologiju, Savremena administracija, Beograd, 1995.
 • Šerban, M, Nada:Ćelija-strukture i oblici, ZUNS, Beograd, 2001.
Snežana Trifunović, dipl. biolog