F

Izvor: Bionet Škola
Izmena od 20:02, 12. oktobar 2008. od strane korisnika Stefann (razgovor | doprinosi)
Idi na navigaciju Idi na pretragu
Slovo f.gif

Fanerofite – biljke koje imaju višegodišnje grane sa pupoljcima na vrhovima.

Farmakognozija (gr. pharmakon = lek; gnosis = poznavanje) je prirodna nauka u sklopu farmakologije koja je bavi prirodnim lekovima, odnosno, drogama biljnog, životinjskog ili ređe mineralnog porekla. Najznačajnije droge su one biljnog porekla. Predstavlja jednu od najstarijih farmaceutskih disciplina.

Fenil-tiokarbamid ili PTC je supstanca koja se u antropologiji koristi za ispitivanje mogućnosti osećanja gorkog ukusa.

Fenologija – disciplina koja se bavi registrovanjem fenoloških pojava i proučavanjem njihove zavisnosti od spoljašnje sredine. Proučava pojave bioloških ciklusa i njihovu povezanost s klimom.

Fenološke pojave – promene u živoj prirodi uslovljene bioklimatskim promenama. Primeri: sezonske promene u vegetacionom pokrivaču, rokovi presvlačenja nekih životinja, dolazak ptica selica...

Fenotip je skup svih osobina jednog organizma koje su nastale zajedničkim delovanjem genotipa i uslova sredine u kojima se dati organizam razvija. Pojam fenotipa uveo je Johannsen, 1909. g.Fenotip se osim u širem smislu može posmatrati, slično kao i genotip, i u užem smislu, kao jedna osobina koju određuje neki genotip. Fenotipske osobine se najgrublje mogu podeliti na kvalitativne i kvantitativne.

Fertilizacija ili conceptio (oplođenje) predstavlja spajanje spermatozoida i jajne ćelije kome sledi spajanje njihovih haploidnih jedara, pri čemu nastaje oplođena jajna ćelija (vidi zigot).

Filogenija je evoluciona istorija neke grupe organizama.

Fitoncidi - hemijski inhibitori viših biljaka koji utiču na rast i razvoj mikroorganizama

Fitoedafon – mikroskopski biljni oblici koji žive u tlu.

Fitoplankton – mikroskopski biljne vrste koje slobodno lebde u vodi, vazduhu ili na snegu i ledu

Fizički sušna staništa – nedostatak vlage u podlozi i vazduhu, primer pustinje, visoke planine.

Fiziološka sušna stanista – u zemljištu ima dovoljno vode ali je nedostupna biljkama zbog niskih temperatura ili slanog zemljišta (slatine).

Fosfodiestarska veza se obrazuje između nukleotida u polinukleotidnom lancu DNK (RNK). Ostvaruje se tako što se treći S-atom(S3’) pentoze jednog nukleotida veže za peti S-atom(S5’) pentoze narednog nukleotida u lancu. Takvim povezivanjem na jednom kraju lanca ostaje slobodna hidroksilna grupa vezana za S3’ (taj kraj se naziva 3’ kraj), a na drugom fosfatna grupa vezana za S5’ atom (to je 5’ kraj). Fosfatna grupa vezana je estarskom vezom za S5' atom pentoze.

Fototropizam – zauzimanje određenog položaja tela prema svetlosnom izvoru. Primer – sesilni morski organizmi

Fotokineza – svetlost stimuliše kretanje organizma bez određenog pravca.

Fototaksija – kretanje u odnosu na svetlosni izvor. Može biti pozitivna (kretanje u pravcu svetla) i negativna (kretanje suprotno od izvora svetlosti).

Freatofite – biljke sa dugim korenjem koje dospeva do podzemnih voda.

Biološki rečnik

A ~ B ~ C ~ Č ~ Ć ~ D ~ ~ Đ ~ E ~ F ~ G ~ H ~ I ~ J ~ K ~ L LJ ~ M ~ N ~ NJ ~ O ~ P ~ R ~ S ~ Š ~ T ~ U ~ V ~ Z ~ Ž ~ X ~ Y