Hondrociti

Izvor: Bionet Škola
Idi na navigaciju Idi na pretragu
Hondrociti

Hondrocit (od grčkog chondros- hrskavica + kytos- ćelija) je zrela, diferencirana ćelija hrskavičavog tkiva koja učestvuje u njegovom održavanju. Hondrociti se nalaze u šupljinama vanćelijskog matriksa, tzv. lakunama i potpuno su opkoljeni vanćelijskim matriksom. Iako diferencirana ćelija, hondrocit svoj životni ciklus završava ćelijskom deobom. Bogat je citoplazmatskim organelama u kojima se odvijaju sintetski procesi (ribozomi,endoplazmatični retikulum, Goldžijev aparat), a pored njih i glikogenske čestice i lipidne kapi koje su dodatni izvor energije poto u hrskavici nema krvnih sudova pa se transport materija vrši posredno, preko vanćelijskog matriksa.

Nastaju tokom embriogeneze od mezenhimskih ćelija koje prolaze kroz hondrogenezu.


Literatura

  • Ćurčić, B: Razviće životinja, Naučna knjiga, Beograd, 1990.
  • Kalezić, M: Osnovi morfologije kičmenjaka, ZUNS, beograd, 2001
  • Milin J. i saradnici: Embriologija, Univerzitet u Novom Sadu, 1997.
  • Pantić, V:Biologija ćelije, Univerzitet u Beogradu, Beograd, 1997.
  • Pantić, V: Embriologija, Naučna knjiga, beograd, 1989.
  • Popović S: Embriologija čoveka, Dečije novine, Beograd, 1990.
  • Trpinac, D: Histologija, Kuća štampe, Beograd, 2001.
  • Hale. W, G, Morgham, J, P: Školska enciklopedija biologije, Knjiga-komerc, Beograd
  • Šerban, M, Nada: Pokretne i nepokretne ćelije - uvod u histologiju, Savremena administracija, Beograd, 1995.
Snežana Trifunović, dipl. biolog