Hromozom 5 (čovek)

Izvor: Bionet Škola
Izmena od 19:17, 7. jul 2014. od strane korisnika Tsnena (razgovor | doprinosi)
Idi na navigaciju Idi na pretragu

Hromozom 5 je autozomni hromozom, peti po veličini u kariotipu čoveka.Prema položaju centromere svrstava se u submetacentrične hromozome. Izgrađen je od 194 miliona baznih parova DNK što predstavlja skoro 6% ukupne količine DNK u ćeliji.

Somatska (telesna) ćelija čoveka ima 46 hromozomoma, sparenih u 23 para sličnih, homologih hromozoma. Izuzetak su ćelije u muškom polu gde je jedan par različitih, heterologih hromozoma (X i Y hromozomi). U svakom od parova jedan hromozom potiče od majke, a drugi od oca. Prema tome, naše ćelije imaju dve kopije hromozoma 5 (jedna poreklom od majke, a druga od oca) ili par ovih hromozoma.

Aberacije hromozoma 5

Delecija kratkog kraka hromozoma 5 klinički se ispoljava kao sindrom mačijeg plača (cri du chat). To je prvi delecioni sindrom koga su 1963. g. opisani Lejeune i saradnici. Ako je delecija kratkog kraka prisutna na oba hromozoma 5 (homozigotna) onda je to letalno po ćeliju.

Klinička slika sindroma mačjeg plača je:

 • mentalna retardacija (umna zaostalost)
 • mikrocefalija
 • antimongoloidni položaj očiju
 • nisko potavljene uši
 • hipertelorizam
 • karakterističan plač kao mjaukanje mačke

Parcijalna trizomija kratkog kraka:

Mapirani geni

Identifikovanje gena na svakom hromozomu predstavlja predmet genetičkih istraživanja. Smatra se da ovaj hromozom verovatno sadrži između 900 i 1.300. Procenjeni broj gena se razlikuju zato što različiti istraživači koriste različite pristupe/metode određivanja broja gena na hromozomu.

Mapirani geni:

 • ADAMTS2
 • ALDH7A1
 • ANKH
 • APC
 • ARSB
 • CSF1R
 • CTNND2
 • DNAH5
 • ERAP1
 • ERCC8
 • F12
 • FAM134B
 • FBN2
 • FGFR4
 • FLT4
 • GABRA1
 • GLRA1
 • GM2A
 • GPR98
 • HEXB
 • IRGM
 • MATR3
 • MCCC2
 • MSX2
 • MTRR
 • MYOT
 • NIPBL
 • NSD1
 • OXCT1
 • PROP1
 • RAD50
 • RASA1
 • SAR1B
 • SDHA
 • SGCD
 • SH3TC2
 • SIL1
 • SLC1A3
 • SLC22A5
 • SLC26A2
 • SLC45A2
 • SMN1
 • SMN2
 • SNCAIP
 • SQSTM1
 • TCOF1
 • TERT
 • TGFBI
 • VCAN


Bolesti

Bolesti i poremećaji uzrokovane mutacijama gena koji su smešteni na hromozomu 5 su:

 • sklonost ka hiperaktivnosti sa nedostatkom pažnje
 • mentalna retardacija u sindromu mačjeg plača
 • hondrokalcinoza
 • ketoacidoza
 • karcinom endometrijuma
 • Klippel-Feilov sindrom
 • megaloblastna anemija
 • porodične febrilne konvulzije
 • karcinom debelog creva
 • Gardnerov sindrom
 • Turcotov sindrom
 • Ehlers-Dunlos sindrom tipovi VI i IX
 • Nethertonov sindrom
 • Maroteaux-Lamyev sindromn
 • Wagnerov sindrom
 • Kokejnov sindrom I
 • Cutis laxa, recesivna, tip 1
 • Hirschprungova bolest
 • sklonost gojaznosti
 • sklonost noćnoj astmi
 • porodična eozinofilija
 • urođeni paukoliki prsti
 • patuljast rast
 • karcinom želuca
 • makrocitna anemija i dr.
Hromozomi čoveka

{1} {2} {3} {4} {5} {6} {7} {8} {9} {10} {11} {12} {13} {14} {15} {16} {17} {18} {19} {20} {21} {22} {X} {Y}

Literatura

 • Tucić, N, Matić, Gordana: O genima i ljudima, Centar za primenjenu psihologiju, Beograd, 2002.
 • Marinković, D, Tucić, N, Kekić, V: Genetika, Naučna knjiga, Beograd
 • Tatić, S, Kostić, G, Tatić, B: Humani genom, ZUNS, Beograd, 2002.
 • Matić, Gordana: Osnovi molekularne biologije, Zavet, Beograd, 1997.
 • Ridli, M: Genom - autobiografija vrste u 23 poglavlja, Plato, Beograd, 2001.
 • Prentis S: Biotehnologija, Školska knjiga, Zagreb, 1991.
 • Dumanović, J, marinković, D, Denić, M: Genetički rečnik, Beograd, 1985.
 • Kosanović, M, Diklić, V: Odabrana poglavlja iz humane genetike, Beograd, 1986.
 • Švob, T. i sradnici: Osnovi opće i humane genetike, Školska knjiga, Zagreb, 1990.
 • spisak gena preuzt sa http://ghr.nlm.nih.gov/chromosome/4/show/Genes
Snežana Trifunović, dipl. biolog