R

Izvor: Bionet Škola
Idi na navigaciju Idi na pretragu

Rahis predstavlja središnje ispupčenje toraksa predstavnika zglavkara iz grupe Trilobitomorpha.

Repelenti su materije, odnosno sekreti kojima životinje odbijaju predatore.

Reofite – biljke tekućih voda.

Replikacija DNK odvija se pre svake ćelijske deobe i omogućava kasniju podelu svakog hromozoma na dve hromatide. Započinje odmotavanjem lanaca DNK i njihovim razdvajanjem. Za oslobođene baze u svakom od lanaca vežu se komplementarne baze koje međusobno poveže DNK polimeraza. Tako na svakom lancu nastane jedan novi lanac i cela se DNK udvostruči.

Ribozomi su ćelijske organele prisutne u svim ćelijskim organizmima (prokariotskim i eukariotskim). Vezani sa molekulom i-RNK obavljaju sintezu proteina.

Ring hromozom ili prstenasti hromozom je kružna struktura koja se obrazuje kada hromozom izgubi krajeve (telomere) a ostatak hromozoma se spoji u prstenastu formu.

Rostrum predstavlja izraštaj karapaksa iznad usta rakova.

Ruberova hipoteza - vrste sa sporijim metabolizmom duže žive.

Rudimentiranost - zakržljalost

Biološki rečnik

A ~ B ~ C ~ Č ~ Ć ~ D ~ ~ Đ ~ E ~ F ~ G ~ H ~ I ~ J ~ K ~ L LJ ~ M ~ N ~ NJ ~ O ~ P ~ R ~ S ~ Š ~ T ~ U ~ V ~ Z ~ Ž ~ X ~ Y