Zaštita prirode

Izvor: Bionet Škola
Idi na navigaciju Idi na pretragu

Čovek je svojom delatnošću izmenio izgled Zemlje i u znatnoj meri oštetio biosferu. Na ogromnim površinama planete potpuno su uništeni prirodni ekosistemi (šume, stepe, močvare) ili su zamenjeni veštačkim (plantaže, farme, naselja).

Ono malo prirode, koja još postoji kao netaknuta, polako nestaje pod pritiskom čoveka. Najpre je ugrozio šume kao najsloženije i najproduktivnije ekosisteme. I danas se to nastavlja u tropskim šumama Amazona, zapadne Afrike i jugoistočne Azije. Čitavo Sredozemlje bilo je nekada pokriveno tvrdolisnom, slaborastućom šumom, a sada je ta oblast, sečom šuma, pretvorena u antropogenu pustinju i kamenjar. Slično je sa Saharom i drugim pustinjama.

Crvene i crne knjige

Opstanak mnogih biljnih i životinjskih vrsta danas je ugrožen, mnoge se nalaze pred iščezavanjem, a veliki broj je zauvek nestao. Prvi i veoma značajan korak u ostvarivanju zaštite jeste evidentiranje ugroženih vrsta flore i faune.

Tome služe takozvane Crvene knjige. One predstavljaju naučno-stručne publikacije u kojima su navedene sve vrste organizama koje podležu zaštiti prema međunarodnoj klasifikaciji stepena ugroženosti:

 • vrste pred istrebljenjem;
 • vrste u opasnosti od istrebljenja;
 • ranjive (osetljive vrste);
 • retke vrste.

Retke i ugrožene vrste su zaštićene zakonom. Proglašavanjem njihovih staništa za stroge prirodne rezervate, u kojima vlada poseban režim i u kojima je aktivnost ljudi svedena na najmanju meru, predstavlja najefikasniji način zaštite ugroženih vrsta. Najsloženiji, ali i najobuhvatniji oblik zaštite prirode su nacionalni parkovi, u čijem se okviru nalazi veći broj rezervata. U svetu je takođe formirana i Crna knjiga u kojoj je popis više hiljada vrsta biljaka i životinja koje je čovek, nažalost, istrebio svojim bahatim, pohlepnim i nemarnim ponašanjem.

Vise-podataka2.jpg
Za više podataka pogledati Zaštita ugroženih vrsta

Retke, ugrožene i zaštićene biljne vrste Srbije

Biljke koje predstavljaju prirodne retkosti zaštićene su posebnim Zakonom o zaštiti prirode pa uništavanje ili berba ovih biljaka, osim što nanosi neprocenjivu štetu biodiverzitetu, istovremeno i krivično delo koje se može kazniti po Zakonu.

Zaštićene biljke ne treba brati ni skupljati!

Neke od ugroženih i istovremeno i zaštićenih biljaka Srbije, koje su pod zaštitom prvog stepena, su:

Spisak zaštićenih biljaka se ovde ne završava već su date samo one biljke koje su karakteristične za određena područja.

Retke, ugrožene i zaštićene životinje

Najpoznatije, one o kojima se najviše govori i piše, među zaštićenim životinjama su:

Zaštita prirodnih staništa

Da bi se zaštitile ratke i ugrožene organske vrste osnovni uslov je zaštita njihovih prirodnih staništa, što se ostvaruje na više načina:

 • evidentiranje ugroženih vrsta kroz, već pomenute, Crvene knjige;
 • zaštita Zakonom;
 • proglašavanje staništa zaštićenih vrsta za stroge prirodne rezervate gde je aktivnost čoveka minimalna
 • formiranje nacionalnih parkova kao najobuhvatniji vid zaštite.
posetite CITES na kome je kompletna lista ugroženih vrsta

Literatura

 • Đukanović, Mara: Ekološki izazov, Beograd, 1991.
 • Janković, M: Biodiverzitet, Beograd, 1995.
 • Janković, M.,Đorđević, V: Primenjena ekologija, Naučna knjiga, Beograd, 1981.
 • Janković, M: Fitoekologija, Beograd, 1986.
 • Stanković, S: Ekologija životinja, Beograd, 1979.
 • Tatić, B, Kostić, G: Naša prirodna dobra i potreba njihove zaštite, CEA i ZUNS, Beograd, 1996.
Snežana Trifunović, dipl. biolog