Numeričke aberacije hromozoma

Izvor: Bionet Škola
Idi na navigaciju Idi na pretragu

Numeričke aberacije predstavljaju promenu u broju hromozoma u ćeliji. Razlikuju se dva tipa ovih aberacija:

 • euploidija i
 • aneuploidija.

Euploidije

Euploidije zahvataju promene u broju celih garnitura hromozoma. Razlikuju se dva osnovna tipa:

 • monoploidije koje predtavljaju svođenje kompletnog diploidnog broja hromozomaseta na pola (razlikuje se od haploidnosti po tome ne nastaju normalnim razvićem), odnosno, kada postoji samo jedna garnitura hromozoma
 • poliploidije, kada se kompletna hromozomska garnitura nalazi u višku, u neparnom (3n, 5n...) ili parnom stanju (4n, 6n...); mogu biti:
  • autopoliploidija kada se udvajaju garniture iste vrste tako da od jednog diploida mogu nastati triploid ili tetrapolid
  • alopoliploidija je kombinacija garnitura genoma različitih vrsta, ređe se javlja.
Vise-podataka2.jpg
Za više podataka pogledati Poliploidije

Aneuploidija (heteroploidija)

Aneuploidija ćelije koja ima 2n=8 hromozoma

Aneuploidija predstavlja uvećanje ili smanjenje osnovne garniture za jedan ili veći broj hromozoma.

Uzroci nastanka ove aberacije su najčešće :

1. nerazdvajanje parova hromozoma u mejozi I;

2. nerazdvajanje sestrinskih hromatida u mejozi II;

3. nerazdvajanje sestrinskih hromatida u mitozi.

Ukoliko od očekivanog diploidnog broja hromozoma nedostaje ceo jedan par to se naziva nulizomik, ali ako u tom paru nedostaje samo po jedan homozom onda je on monozomik. Može i da nedostaje po jedan hromozom u dva para pa je to dupli monozomik. Postoje i trizomije kada je neki član jednog para u višku, takođe i tetrazomije i dvostruke tetrazomije.

Vise-podataka2.jpg
Za više podataka pogledati Aneuploidija

Literatura

 • Tucić, N, Matić, Gordana: O genima i ljudima, Centar za primenjenu psihologiju, Beograd, 2002.
 • Marinković, D, Tucić, N, Kekić, V: Genetika, Naučna knjiga, Beograd
 • Tatić, S, Kostić, G, Tatić, B: Humani genom, ZUNS, Beograd, 2002.
 • Matić, Gordana: Osnovi molekularne biologije, Zavet, Beograd, 1997.
 • Ridli, M: Genom - autobiografija vrste u 23 poglavlja, Plato, Beograd, 2001.
 • Prentis S: Biotehnologija, Školska knjiga, Zagreb, 1991.
 • Dumanović, J, marinković, D, Denić, M: Genetički rečnik, Beograd, 1985.
 • Kosanović, M, Diklić, V: Odabrana poglavlja iz humane genetike, Beograd, 1986.
 • Lazarević, M: Ogledi iz medicinske genetike, beograd, 1986.
 • Švob, T. i sradnici: Osnovi opće i humane genetike, Školska knjiga, Zagreb, 1990.