Meri Lajon hipoteza

Izvor: Bionet Škola
Idi na navigaciju Idi na pretragu
Odnos broja prekobrojnih X hreomozoma i Barovih tela

Meri Lyon hipoteza predstavlja proces inaktivacije jednog X hromozoma kod ženki sisara. Mary Lyon i Liane Russell su 1961. godine nezavisno jedna od druge došle do resenja ovog problema.

Osnovne premise Lyon hipoteze su:

  • u svakoj somatskoj ćeliji ženke sisara, veoma rano u embriogenezi inaktivira se jedan X hromozom i na taj nacin se postiže dozna kompenzacija za X vezane gene kod osoba muskog i zenskog pola;
  • Inaktivacija se vrši po principu slučajne inaktivacije očevog ili majčinog X hromozoma;
  • sve ćelije jednog organizma imaju isti X hromozom inaktivisan;
  • geni na inaktivisanom X hromozomu su inaktivni, a heterohromatin ovog X hromozoma se naziva fakultativni heterohromatin.

Inaktivacija jednog X hromozoma u svakoj somatskoj celiji ženke sisara se dešavala veoma rano, još u embriogenezi, negde oko 15 – 16. dana. Inaktivirani X hromozom nalazi se uz membranu jedra i naziva se Barovo telo po naucniku Baru koji ga je prvi uočio u jedrima nervnih ćelija mačke. Proces inaktivacije je kontrolisan genom XIST koji se nalazi na inaktivisanom X hromozomu i ima ulogu u proizvodnji RNK koja dovodi do širenja inaktivacionog signala duz X hromozoma. Danas je ova teorija siroko prihvaćena i dopunjena mada postoje indicije da se na nivou blastocista ne desava slučajna inaktivacija X hromozoma vec inaktivacija paternalnog X hromozoma.

Vise-podataka2.jpg
Za više podataka pogledati Barovo telo

Literatura

  • Guć-Šćekić M, Rаdivojević D. (2009): Priručnik iz medicinske genetike, Beogrаd
  • Pаvković-Lučić S. (2006):Priručnik iz osnovnog kursа genetike sа test pitаnjimа i zаdаcimа, Biološki fakultet Univerziteta u Beogradu i Alta Nova, Beogrаd
Autor:Milorad Dragić